Budgetpropositionen – satsningar inom SI:s verksamhetsområden

Den 20 september 2016 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2017 till riksdagen. Där lyfts bland annat vikten av mellanfolkliga relationer, inte minst i Östersjöområdet. Även arbetet med att analysera Sverigebilden, och att arbeta mot desinformation och näthat, prioriteras.

Hela regeringens förslag finns samlat i budgetpropositionen som bland annat innehåller regeringens finansplan, regeringens bedömning av hur den svenska ekonomin och de offentliga finanserna utvecklas och vilka ramar det ger för finanspolitiken. Budgeten innehåller också regeringens förslag till hur statens utgifter ska fördelas samt en beräkning av hur stora statens inkomster väntas bli det kommande året. Här är en kort sammanfattning av hur SI:s verksamhetsområden nämns:

Resultat

Regeringens bedömer att utlandsmyndigheternas och SI:s Sverigefrämjande verksamhet har haft fortsatt god effekt och att det samlade Sverigefrämjandet bidragit till att öka omvärldens förtroende för Sverige. Även områden så som Sverige som studienation och samarbeten i Östersjöområdet har gett goda resultat under 2016. Säkerhetsläget kring Östersjön har dock försämrats vilket understryker vikten av insatser för att främja samarbete kring Östersjön.

Politikens inriktning

Sverigefrämjande

Svenska institutet kommer att öka sin närvaro i digitala medier för att sprida faktabaserad och nyanserad information om Sverige. Det inkluderar arbete mot desinformation och olika former av näthat, som utgör ett hot mot demokrati och yttrandefrihet. Svenska institutet bör analysera de narrativ som etableras om Sverige och samtidigt fortsätta arbetet med att långsiktigt främja en demokratisk värdegrund genom flexibla koncept och presentationsmaterial om Sverige.

Regeringen ser ett behov av nya verktyg för att mer effektivt understödja främjandet av handel och investeringar. Utöver detta kommer utlandsmyndigheterna att fortsatt fokusera på aktiviteter inom de profilområden som identifierats i den uppdaterade Strategin för Sverigebilden: hållbarhet, innovation, kreativitet och samhällslösningar. En satsning på världsutställningen Expo 2020 nämns också.

Ett integrerat arbetssätt kring Sverigebilden ska främja regeringens utrikespolitiska, näringspolitiska och kulturpolitiska mål. SI har varit del av att utforma ett exportpris för de kulturella och kreativa näringarna som kommer att delas ut för första gången under 2018.

Läs en sammanfattning av Budgetpropositionen