Informationsträff inför upphandling av ledarskapsprogram

Informationsträffen syftar till att skapa intresse och ge övergripande information inför Svenska Institutets kommande upphandlingar för Kapacitetsstärkande programverksamhet inom civilsamhälle, hållbart företagande och entreprenörskap.

Svenska institutet (SI) är en myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. Vi arbetar med Sverigefrämjande, samarbete i Östersjöregionen och global utveckling. I led med detta genomför SI årligen ett tjugotal utbytes- och utvecklingsprogram som syftar till att skapa långsiktiga relationer och bidra till hållbar utveckling.  

SI avser att under september – november upphandla konsultstöd för genomförande av kapacitetsstärkande programverksamhet inom följande områden:  

Kapacitetsstärkande programverksamhet för ledare inom civilsamhället
SI har under flera år genomfört kapacitetsstärkande insatser för ledare från civilsamhällesorganisationer som bidrar till Agenda 2030. Regionerna som ingått i tidigare program inom detta område är Mellanöstern, Nordafrika, Sydasien och Östeuropa. Tidigare program har fokuserat på ledarskap och effektivt opinionsskapande. Tematik och regionalt fokus för kommande insatser kan komma att ändras. Utbildningsinsatser kan komma att genomföras såväl online, som under fysiska träffar i Sverige eller deltagarländerna.  

Kapacitetsstärkande programverksamhet inom hållbart företagande och affärsutveckling
SI har under flera år genomfört kapacitetsstärkande ledarskapsprogram inom hållbart företagande för chefer i näringslivet i utvalda länder i Afrika, Asien, Nord- och Östeuropa. SI planerar nu att upphandla ny programverksamhet inom hållbart företagande och affärsutveckling i olika regioner. Jämfört med tidigare år kan det regionala fokuset komma att ändras eller utökas. Målgrupp och tematik kan också komma att anpassas och förändras utifrån ny styrning. Övergripande syftar verksamheten till att stärka näringslivets hållbara utveckling i våra partnerländer, både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Utöver detta kan SI komma att upphandla handelsfrämjande och affärsutvecklande programverksamhet. Utbildningsinsatser och träffar kan komma att genomföras såväl online som under fysiska träffar i Sverige eller deltagarländerna.  

Kapacitetsstärkande programverksamhet inom entreprenörskap
SI har under flera år genomfört kapacitetsstärkande program för kvinnliga entreprenörer som driver företag som bidrar till Agenda 2030. Tidigare program har syftat till att stärka deltagarna som ledare och entreprenörer och gett dem möjlighet att vidareutveckla det egna företaget. Regionerna som ingått i tidigare program är Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet. Målgrupp och regionalt fokus för insatser inom detta område kan komma att ändras eller utökas. Utbildningsinsatser kan komma att genomföras såväl online som under fysiska träffar i Sverige eller deltagarländerna.  

Upphandlingen kan komma att delas upp på flera delområden och kan även komma att omfatta stöd till närliggande programverksamhet och tjänster för liknande målgrupper. 

Inför upphandlingarna bjuder SI in till ett öppet informationsmöte för intresserade leverantörer. Mötet äger rum online, onsdag 7 juni, 13:00 – 14:00. En Zoom videolänk till mötet kommer att skickas efter registrering. Efter mötet kommer en PPT att skickas ut med dokumentation. Länk till registrering.

Det här är en öppen inbjudan som ni gärna får sprida!

Programansvarig

Maria Henoch