Extern rättslig utvärdering om blockerade Twitterkonton klar

På uppdrag av Svenska institutet har professor Mårten Schultz vid Stockholms universitet och juristen Daniel Westman utrett rättsliga frågor rörande SI:s agerande i samband med blockeringarna av Twitterkontot @sweden i maj. Utredningen finns att ladda ner i sin helhet på si.se.

”Den oberoende rättsliga utvärderingen är en viktig del av vårt arbete framåt efter händelsen i maj,” säger Annika Rembe, SI:s generaldirektör. ”Vi ser nu över våra rutiner och arbetssätt inom SI. Vi vill samtidigt gå vidare med extern juridisk expertis för att utreda hur myndigheter kan agera aktivt i sociala medier. Det är viktiga kanaler för att kommunicera, inte minst med unga medborgare utanför Sverige, som tillhör våra målgrupper. Vi inväntar nu vad som sker med de anmälningar till JO, Polisen och Datainspektionen som gjorts.”

Utredarna kritiserar SI för att blockeringen på @sweden och kommunikationen om blockeringen inte har skett med beaktande av regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. De bedömer att blockeringen är förenlig med regler som skyddar yttrande- och informationsfriheten. Vidare bedöms att blockeringen inte strider mot personuppgiftslagen eller andra nationella regler som skyddar den personliga integriteten.

Utredarna riktar allvarlig kritik mot SI för att gallringen av sammanställningen av Twitterkonton har skett i strid med arkivlagens och tryckfrihetsförordningens bestämmelser om bevarande av handlingar. De bedömer att SI genom kommunikationen inte har gjort sig skyldig till förtal av personerna på blockeringslistan. De bedömer vidare att enskildas möjligheter att erhålla skadestånd från staten för blockeringen och kommunikationen kring denna är begränsade.

”Mot bakgrund av utvärderingen genomför vi nu en rad åtgärder för att säkerställa att vi följer kravet på saklighet och opartiskhet och i övrigt har goda rutiner i hanteringen av @sweden och andra sociala medieplattformar”, säger Henrik Selin, chef för avdelningen för interkulturell dialog.

Läs den rättsliga utvärderingen här.

Bakgrund

För att värna @sweden-curatorernas upplevda säkerhet på nätet beslutade SI i maj att behålla en curators blockeringar av Twitterkonton. Kontona avblockerades efter en dag och SI bad de blockerade om ursäkt. SI valde då också att gallra filen med de blockerade kontona.
Händelserna i maj väcker flera viktiga rättsliga frågeställningar om hur SI agerade. Därför har myndigheten initierat en oberoende rättslig utvärdering av det som skett.