Justitieombudsmannen har inkommit med yttrande gällande @Sweden-kontot

Justitieombudsmannen (JO) har lämnat en så kallad erinran mot Svenska institutet för myndighetens handlande i samband med blockeringarna på Twitterkontot @sweden i maj i år.

JO lämnar erinran med anledning av informationen som Svenska institutet haft på sin webbplats och den senare handläggningen av begärandena om att få ta del av listan över blockade konton. Vad gäller informationen på webbplatsen påpekas att denna bör omfattas av regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. JO erinrar också om att var och en har rätt att ta del av handlingar hos en myndighet, och att en myndighet inte får förstöra en handling under pågående begäran om utlämnande. JO kommer fram till att listan inte var en registrering av personer enbart på grund av deras politiska åskådning.

Med detta har JO beslutat att inte gå vidare med ärendet.

Läs JO:s skrivelse här.

Bakgrund

För att värna @sweden-curatorernas upplevda säkerhet på nätet blockerade SI i maj ett stort antal Twitter-konton. Samtliga konton avblockerades av SI snabbt då de blockerats på felaktiga grunder. SI bad de blockerade om ursäkt och valde även att gallra filen med de blockerade kontona.

Händelserna i maj väckte flera viktiga frågeställningar. Myndigheten initierade en oberoende rättslig utvärdering, vilken lämnades in i juni. Samtidigt mottog bland annat Justitieombudsmannen anmälningar som ifrågasatte SI:s agerande.