Myndigheter samverkar för Agenda 2030

Världens länder ska till år 2030 ha uppnått de globala målen för hållbar utveckling. Men även Sverige har en del kvar att göra för att målen ska kunna förverkligas. Nu går 40 myndigheter samman för att bidra till att förverkliga arbetet.

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs i september 2015 av världens ledare i FN:s regi. Målen ska vara uppnådda senast 2030 och syftar till att göra framsteg inom en rad områden, såsom hälsa och utbildning, jämställdhet och en hållbar miljö.

Utifrån sina respektive kärnuppdrag har svenska myndigheter tillsammans expertkunskap om den hållbara utvecklingens tre dimensioner: den ekonomiska, sociala och miljömässiga. I januari 2016 etablerades därför ett samarbetsforum för att samverka för Agenda 2030. Svenska institutet, Energimyndigheten, Försäkringskassan, Kommerskollegium, Naturvårdsverket och Sida är de sex myndigheter som i dagsläget driver arbetet med forumet.

Den 23 januari 2017 samlades ett 40-tal generaldirektörer för att diskutera genomförandet och dra nytta av varandras erfarenheter. Under mötet antog SI, tillsammans med ett fyrtiotal andra svenska myndigheter, en gemensam avsiktsförklaring om arbetet med Agenda 2030. Framöver kommer det att bildas arbetsgrupper kring konkreta ämnesfrågor där samverkan spelar en stor roll.

Nästa forum kommer att gå av stapeln i början på juni och då står Svenska institutet som värd.

Pressmeddelande om den gemensamma avsiktsförklaringen

Avsiktsförklaring Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030