Sverige och Estland – en mer positiv syn på varandra

Sverige och Estland har långa och djupa relationer inom näringsliv, akademi, kultur, turism och många andra områden. Den 2–4 maj genomförde Sverige ett statsbesök till Estland. Besöket syftade till att fördjupa samarbetet inom säkerhet och försvar och att bidra till ett närmande mellan svenskt och estniskt näringsliv. Fokus var digitalisering och grön omställning. Statsbesöket stod i fokus i rapporteringen om Sverige i samband med besöket.

Gemensam hållning har gjort avtryck

En utgångspunkt för samarbetet inom säkerhet och försvar är Estlands och Sveriges gemensamma hållning till Rysslands invasion av Ukraina, och Sveriges Natoansökan som tagits emot mycket väl i Estland. Det har gjort avtryck: Sverige och Estland har det senaste året fått en mer positiv syn på varandra. Det enda land som Estland rankar högre än Sverige bland de nordiska länderna är Finland, och bland 121 länder är Sverige det land som i högst utsträckning anses ha goda relationer med andra länder. Sverige anses också vara ett mer tryggt och säkert land än tidigare och svenskarna anses vara mer pålitliga. Handel och investeringar tillsammans med en hållbar framtid är de områden som man i Estland anser att Sverige är allra starkast inom, men uppfattningen är också i övrigt genomgående positiv.

Den färska undersökningen Global Soft Power Index visar också att svenskarna fått en mer positiv uppfattning om Estland, i takt med att kännedomen om landet ökat. Både den ökade kännedomen och den mer positiva uppfattningen kan förklaras av den ovanligt stora och positiva mediala synligheten kring Estland. Svenska medier har lyft Estlands stöd till Ukraina och Sveriges Natoansökan. Idag är Estland det baltiska land som svenskarna har den mest positiva uppfattningen om. Estland anses ha mycket goda relationer med andra länder, vara lätt att göra affärer med och ha framtida tillväxtpotential.

Även om svenskarnas uppfattning om Estland tydligt förbättrats så har esterna fortsatt en mer positiv uppfattning om Sverige än vice versa. Det kan bero på att kännedomen om Sverige i Estland fortfarande är betydligt högre än kännedomen om Estland i Sverige. Den estniska allmänhetens kännedom om Sverige är nästan på samma nivå som i Norden och detsamma gäller även erfarenheten av Sverige. Vanligast är att man har besökt Sverige och att en stor andel har släkt och vänner i landet. Sverige har en hög närvaro i Estland genom bland annat näringslivet men de flesta svenskar saknar förstahandsupplevelser av landet.

Utvecklingen det senaste året pekar dock mot att Estlands attraktionskraft i Sverige har ökat. Det skapar en mycket god utgångpunkt för fortsatt goda och utvecklade relationer mellan våra länder.