SI:s finansiering ledde till EU-samarbeten

Länsstyrelsen i Östergötland medverkar i kampanjen Mitt Europa med två EU-projekt som startade med finansiering från Svenska institutet.

Länsstyrelsen i Östergötland har under många år varit aktiva i olika EU-projekt där samarbetet med andra Östersjöländer varit naturligt.

– Genom att delta i projekt knyter vi kontakter med andra regioner i Europa som står inför liknande utmaningar och kan utbyta erfarenheter och lära oss av varandra inom olika sakområden, säger Sigrid Jansson internationell samordnare på länsstyrelsen Östergötland.

Sigrid berättar vidare att medverkan i EU-projekt utvecklar både Länsstyrelsens verksamhet och dess medarbetare samtidigt som det bidrar till Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland.
Under kampanjen Mitt Europa arrangerar Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Region Östergötland en utställning på biblioteket i Linköping för att visa upp 16 EU-projekt som regionen medverkar i. Alla 16 projekt är även på plats för att ge allmänheten en möjlighet att ställa frågor direkt till projektledarna och därmed lära sig mer om projekten.

– Vi valde att vara med i Mitt Europa kampanjen för att det är ett bra sätt att visa upp vilka projekt vi jobbar med och vilken bredd det finns i vår verksamhet vad gäller kunskap och sakområden. I Östergötland är vi duktiga på att driva projekt och det vill vi gärna visa upp, berättar Sigrid Jansson.

Bland projekten som medverkar finns projektet ”SUPER – supporting eco-innovations towards international markets ” som är ett samarbete mellan 9 länder i Europa med finansiering från EU-programmet Interreg Europe. Samarbetet började med att Länsstyrelsen Östergötland fick finansiering från Svenska institutets stödform projektinitiering för ett samarbete mellan Danmark, Lettland, Litauen, Polen och Sverige. Projektet fokuserade på miljödriven affärsutveckling i Östersjöregionen och hade bland annat som syfte att just bygga ett större projekt.

– Det tar tid att utveckla en bra projektansökan och bygga upp ett bra partnerskap och där var finansieringen från Svenska institutet till stor hjälp, säger Sigrid Jansson.

I projektet INSURE, som har finansiering från EU-programmet Interreg Central Baltic, samarbetar Länsstyrelsen Östergötland och andra svenska aktörer med aktörer i Finland och Lettland för att minska utsläppen av giftiga ämnen från förorenade områden. I projektet ingår flera pilotområden varav ett finns i Motala. Pilotområdena används för att testa olika alternativa och mer hållbara saneringsmetoder. En annan viktig del av projektet är att skapa bättre metoder för tillsynsarbetet avseende förorenade områden och hållbara saneringsmetoder. Även projektet INSURE startade med finansiering från Svenska institutets stödform projektinitiering. Magnus Kviele som är projektledare för INSURE menar att finansieringen från Svenska institutet var en starkt bidragande faktor till att det blev ett projekt.

– Tack vare projektet RECOLA, som fick stöd av Svenska institutet, kunde vi träffas och utveckla vår ansökan tillsammans med våra partners, avslutar Magnus Kviele.

Läs mer om projektet SUPER 
Läs mer om projektet INSURE
Läs mer om SI:s stödform projektinitiering

Kampanjen ”Mitt Europa” pågår mellan 4 – 12 maj och är en del av en kampanj som genomförs i hela EU under namnet ”Europe in My Region”. Syftet med kampanjen ”Mitt Europa” är att öppna upp dörrar till EU-finansierade projekt och företagssatsningar för att ge allmänheten möjlighet att upptäcka och lära sig mer om hur EU-pengar gör nytta i samhället. Svenska institutet stöttar kampanjen och visar även på hur SI:s stödformer Projektinitiering och Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen bidrar till samarbeten som leder till en positiv utveckling i Östersjöregionen och EU.

Besök ett projekt nära dig!