Svenska Akademien prisar svenskundervisning i Ryssland och Litauen

Svenska institutet stödjer och samarbetar med 228 universitetet och högskolor i 38 länder där man kan studera svenska.

Svenska Akademien har återigen uppmärksammat personer knutna till Svenska institutets nätverk av universitet med svenskundervisning – Tamara Torstendahl Salytjeva i Moskva och Erika Sausverde i Vilnius.

Svenska Akademien har tilldelat Tamara Torstendahl Salytjeva pris för introduktion av svensk kultur utomlands. Tamara är historiker, chef för Rysk-svenska centret vid Ryska Statliga Humanistiska universitetet i Moskva, RGGU, och en drivande kraft i det akademiska utbytet mellan Ryssland och Sverige. Av egna verk och redaktörskap kan nämnas Skärvor – bitar till den svenska kulturhistoriens mosaik 2006, Svenskar – svenskhetens natur och förändringar 2008 och Poltava – krigsfångar och kulturutbyte 2009 med Lena Jonsson.

Svenska Akademien har ur egna medel belönat Erika Sausverde vid Vilnius universitet. Erika Sausverde är språkvetare och docent vid Centrum för nordiska studier vid Vilnius universitet, en institution som hon grundade 1991. Av egna verk och redaktörskap kan nämnas svenskt-litauiskt lexikon 2012 och redaktör för den vetenskapliga skriftserien Scandinavistica Vilnensis.

Tidigare prismottagare från Svenska Akademien inom svenskundervisningen i utlandet har varit:

professor Ikuo Shimizu, Osaka universitet, Japan

Institutionen för skandinavistik vid universitetet i Poznan, Polen

professor Sylvain Briens vid Skandinavistiken på Sorbonne, Frankrike och

Institutionen för germanistik och skandinavistik vid universitetet i Sofia, Bulgarien

http://www.svenskaakademien.se/press/svenska-akademiens-pris-for-introduktion-av-svensk-kultur-utomlands-10

http://www.svenskaakademien.se/press/beloningar-ur-akademiens-egna-medel-10
Adresslista över universitet i världen med svenskundervisning och Sverigestudier:

https://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/

Mer information om Svenska institutets stöd till svenskundervisningen i världen:

https://svenskaspraket.si.se/