Svenska institutets ledarskapsprogram förstärker innovationssamverkan inom Östersjöregion

Ledarskapsprogrammet ”Baltic Leadership Programme on Smart specialisation” har bidragit till ytterligare lärdomar om regional innovationssamverkan. Transnationella samarbeten, det som experter kallar ”interregional samverkan”, förstärker innovationen. Detta visar en ny studie från Svenska institutet.

Innovations- och industripolicyer har en avgörande betydelse för ett lands tillväxt och konkurrenskraft. De påverkar inte bara landets ekonomi, de har också ett starkt inflytande på EU, både politiskt och ekonomiskt. För att genomföra dessa policyer har man i EU tagit fram regionala innovationsstrategier, sk ”Smarta Specialiseringsstrategier”.

Smart specialisering innebär att regionerna själva utvecklar innovationsstrategier baserade på egna styrkor och resurser. De kopplar ihop en stor mängd aktörer, till exempel näringsliv, akademi och offentlig sektor, samt integrerar viktiga aspekter som klimatförändring, digitalisering, hållbarhet och cirkulär ekonomi. Metoden har visat sig vara framgångsrik och bidragit till regionens utveckling.

Alla analyser visar att EU fortsättningsvis kommer att prioritera smart specialisering, och att länder samt regioner behöver vidareutveckla sådana strategier.

För att bidra till detta och förstärka det transnationella samarbetet mellan regionala aktörer inom Östersjön genomförde Svenska Institutet under 2018 ett ledarskapsprogram, ”Baltic Leadership Programme on Smart Specialisation”. I programmet deltog runt 30 regionala utvecklingsstrateger och regionplanerare från hela Östersjöregionen.

  • Förstudien ”Designing a Baltic Leadership Programme on Smart Specialisation” ger en övergripande bild över smart specialisering inom Östersjöregioner, samt identifierar nyckelområden för transnationella (interregionala) samarbeten.

Baltic_Leadership_Programme (pd)

  • Baltic Leadership Programme Workbook ger ytterligare detaljer om transnationella lärdomar och exempel för kapacitetsbyggande. BLP-deltagarna bidrog till innehållet.

BLP workbook (pdf)

 

Läs mer om SI:s ledarskapsprogram.

För mer information, kontakta gabor.schneider@si.se