Ansökan stängd

Översikt

Svenska institutet (SI) utlyser möjligheten för svenska lärosäten, antingen via samfinansiering med extern part eller enskilt, att söka finansiellt stöd för anordnande av kapacitetshöjande utbildningsprogram med fokus på Agenda 2030 som sker under 2019. Teman för utbildningsprogram ska utgå från målen för Agenda 2030. Stödet avser utbildningar på upp till 9 månader för minst 10 deltagare från låg- eller medelinkomstländer enligt OECD-DAC:s definition. Utbildningsprogrammen ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och rikta sig till tjänstemän (företrädesvis inom offentlig förvaltning, myndigheter och ministerier) med minst 4–5 års arbetslivserfarenhet inom kompetensområdet. Programmet kan genomföras i Sverige, i samarbetslandet eller i både och. Denna utlysning är en pilot, dvs. den första i ett kommande program. 

SI räknar med att kunna bevilja stöd till tre till fem utbildningsprogram inom ramen för denna utlysning.

SI har fattat beslut om att bevilja bidrag till fem utbildningsprogram som sker under 2019 inom pilotutlysningen Stöd för Kapacitetsutveckling för Agenda 2030. Se listan över beviljade projekt för vidare information om projekten. De sökande som beviljats finansiellt stöd kontaktas via e-post under vecka 2, 2019.

Syfte

Svenskt internationellt bistånd arbetar mot målet att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i de internationella överenskommelserna, såsom Agenda 2030. SI vill genom satsningen stärka kapaciteten hos relevanta aktörer i samarbetesländerna att driva utvecklingsprocesser som bidrar till genomförande av Agenda 2030.

Specifikationer för kapacitetsprogram

Utlysningen avser finansiering för kapacitetshöjande program av upp till 9 månaders varighet, med minst 10 dagars programlagd undervisning, för deltagare i låg- och/eller medelinkomstländer. Utbildningarna kan erbjudas genom att befintliga program och samarbeten skalas upp, eller genomföras separat. Denna utlysning inkluderar dock inte mobilitet- eller forskarsamarbeten.

Utgångspunkten är att programmen ska bidra till ökad kompetens hos individer, bidra till ökad kapacitet i organisationerna i samarbetsländerna samt bidra till att driva förändringsprocesser mot en större resiliens. Tematiken för utlysningen och programmet avser de 17 målen för Agenda 2030, och dess delmål. Lärosätena uppmuntras komma med kostnadseffektiva och innovativa lösningar där undervisning genomförs i en kombination av lärande/undervisning off-line och online med användning av digitala läroplattformar. Programmet kan genomföras i Sverige, i samarbetslandet eller i både och. Programmet ska vara utformat på ett sådant sätt att deltagare ska kunna vara fortsatt aktiva i sina respektive verksamheter, parallellt med utbildningen. Det kapacitetshöjande programmet ska kunna implementeras under avtalsperioden som är 2019. Minst 10 deltagare ska rekryteras per program. Kursarrangören svarar för rekryteringen. Lärosätet ansvarar för rekryteringen av deltagare till programmet.

Maximalt belopp att söka

Maximalt finansiellt stöd är 2 miljoner kronor per beviljad ansökan. Ett lärosäte kan skicka in flera ansökningar.

Grundläggande krav för ansökan

För att ansökan ska tas upp till bedömning måste den uppfylla följande kriterier:

 • Inkludera ett ansökningsformulär som är ifyllt, signerat
 • Inkludera samtliga bilagor (se ”Skicka in din ansökan” under ”Tidsplan och ansökningsprocess” nedan)
 • Inkommen till SI senast den 14 september 2018
 • Deltagare är tjänstemän (företrädesvis inom offentlig förvaltning, myndigheter och ministerier) med minst 4 års erfarenhet inom kompetensområdet.
 • Programmet riktar sig till låg- eller medelinkomstländer enligt OECD-DAC:s definition.

Lärosätets ansvar

 • Planering av utbildning
 • Rekrytering av deltagare
 • Genomförande av utbildningen i Sverige, i samarbetslandet eller i både och
 • Utvärdering av genomförd verksamhet, samt slutrapportering till SI
 • Utvärdering av upplägg och genomförande
 • Enkät till deltagare ca fyra månader efter avslutat program

Tematisk inriktning

Utlysningen till svenska lärosäten avser genomförande av utbildning inom den övergripande tematiken av Agenda 2030 som syftar till att stärka kompetens- och kapacitetsuppbyggnad med fokus på OECD-DAC-länder. Den tematiska inriktningen ska ligga till grund för utbildningen och ska tydligt kopplas till undermålsnivåer inom Agenda 2030. De globala målen och Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer 2015 för att tillsammans arbeta för en hållbar utveckling. Agendan inkluderar 17 mål som syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen samt främja fred och rättvisa. Genom de globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling har världens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 till år 2030 utrota fattigdomen och hungern överallt; att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder; att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt; att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen inkluderar ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner för att skapa en hållbar utveckling. Sveriges regering och Agenda 2030-delegationen, som har regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030, arbetar nationellt och internationellt med Agenda 2030-ramverket tillsammans med myndigheter och samarbetspartner för att stärka den hållbara utvecklingen.

Mer information om de globala målen och Agenda 2030 finns på Regeringens hemsida och Agenda 2030-delegationen.

Målgrupper och deltagare

Målgruppen av detta pilotprogrammet är i första hand tjänstemän inom offentlig förvaltning, myndigheter och ministerier, med minst 4 års arbetslivserfarenhet. Programdeltagarna ska ha relevant kompetens- och yrkesprofil, samt passande utbildningsbakgrund. De bör kunna betraktas som beslutsfattare eller ämnesspecialister, till vardags operativt verksamma med och på olika sätt involverade i de frågor som utbildningen avhandlar. Varje utbildning ska erbjuda platser till minst 10 deltagare per program.

Innehåll

Arrangören ska erbjuda deltagarna ett programinnehåll som kan inkludera både inspirerande och problematiserande föreläsningar, t.ex. workshopar där egna erfarenheter presenteras, jämförs och analyseras; fallstudier, problembaserat lärande, studiebesök eller myndighetsförlagda seminarier. Programmet ska knyta an till ett av målen inom Agenda 2030, gärna med särskilt fokus på ett konkret delmål.

Praktiska arrangemang i samband med kapacitetsprogrammet

Det svenska lärosätet står för alla praktiska arrangemang i samband med programmet. Detta kan t.ex. innebära redovisning av lokaler/utrustning, beskrivning av frågor rörande kost och logi och ev. tillgång/möjlighet till följande: e-tjänster, internetuppkoppling, samt sociala/kulturella aktiviteter. Det svenska lärosätet ansvarar för arrangemanget kring deltagarnas resor (tur och retur) från sina hemländer till genomförandeorten för programmet.

Programmet kan genomföras i Sverige eller ett samarbetsland, eller både i Sverige och utomlands, enskilt eller med extern part via samfinansiering.

Språk

Engelska utgör gemensamt arbetsspråk inom det kompetenshöjande programmet, samt för lärosätenas utvärdering och rapportering till SI. Detta för att lärdomar och erfarenheter ska kunna spridas till en bredare krets, t.ex. samarbetsparter.

Omfattning och datum för genomförande

Start- och slutdatum för modulen ska ligga inom tidsperioden 1 januari – 31 december 2019. Utbildningen kan pågå upp till 9 månader och ska inkludera minst 10 dagars programlagd undervisning.

Hur du ansöker

Tidsplan och ansökningsprocess

FAQ