New Partnerships Initiative: Sweden-Russia Grants Programme

Vill din organisation genomföra ett projekt med en partner i Ryssland? Vill du stärka lokala band mellan Sverige och Ryssland inom områden som särskilt engagerar ungdomar och unga vuxna? Då är Svenska institutets nya program New Partnerships Initiative något för dig.

Öppnar för ansökningar 17 mars

Deadline för ansökningar är 19 maj 2022, kl. 23.59. Se nedan för info om våra digitala informationsträffar med start 27 januari. OBS! SI:s tidigare program Stöd till skol- och ungdomsutbyten mellan Sverige och Ryssland samt Creative Force Ryssland uppgår i NPI från och med 2022.

Översikt

New Partnerships Initiative (NPI) finansierar samarbetsprojekt mellan partners i Sverige och Ryssland. Projekt ska vända sig till ungdomar och unga vuxna i båda länderna. Personer som arbetar direkt med dessa unga människor eller med ungdomspolitiska frågor ska också involveras. Ditt projekt ska bidra till utbyten och långsiktiga kontakter mellan Sverige och Ryssland kring frågor av gemensamt intresse.

Programmet i korthet

 • Årliga utlysningar under perioden 2022‒2024
 • Huvudsökande: en organisation som är registrerad i Sverige
 • Partners: minst en projektpartner i Ryssland
 • Målgrupp: ungdomar och unga vuxna samt personer som arbetar med eller för dessa
 • Tematik: något av de fyra breda ämnesområden som specificeras nedan
 • Sökbart belopp: från 50 000 kr till 750 000 kr
 • Projektperiod: från korta perioder till max. 18 månader

Programmet i detalj

Vem kan söka?

Du måste representera en organisation som är registrerad i Sverige sedan minst två år (eller ett år för  ansökningar om max. 100 000 kr) och har ett svenskt bankkonto. Exempel på behöriga organisationer är:

 • Kulturella institutioner, kulturföreningar och branschorganisationer
 • Skolor, inklusive musikskolor och kulturskolor
 • Universitet och folkhögskolor samt yrkesutbildningar
 • Kommuner och regioner
 • Idrottsföreningar
 • Andra föreningar/organisationer som är inriktade på frågor som engagerar ungdomar och unga vuxna
 • Näringslivet

Ditt projekt ska inkludera minst en samarbetspartner i Ryssland. Dina ryska partners behöver inte vara registrerade organisationer men de ska arbeta med relevanta frågor.

Du ska ta fram ditt koncept gemensamt med dina samarbetsparter. Du ska eftersträva en jämn ansvarsfördelning mellan parterna och likvärdigt engagemang på båda sidorna.

Det är den svenska parten som är huvudsökande och formellt ansvarig gentemot Svenska institutet.

Vem ska du rikta dig till?

NPI har två huvudmålgrupper:

 • Ungdomar och unga vuxna i Sverige och Ryssland
 • Personer som arbetar med eller är ansvariga för dessa unga människor. I denna grupp ingår till exempel kulturarbetare, lärare, ungdomsledare och tjänstemän.

Se listan ovan under ’Vem kan söka?’ för exempel på miljöer där dessa målgrupper finns.

Du ska eftersträva en jämn fördelning mellan svenska och ryska deltagare och kvinnor respektive män.

Vad kan du söka medel för?

Programmet omfattar följande breda tematiska områden:

 • Kultur
 • Miljö/natur/klimat
 • Idrott/hälsa/livsstil
 • Sysselsättning/entreprenörskap

Det finns många olika teman inom dessa områden. Digitalisering och nya medier; tillgänglighet och inkludering i bred bemärkelse; pandemirelaterade frågor och mål i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling är några exempel. Det finns många fler ‒ och du har säkert egna idéer.

Inom ramen för ditt projekt kan du exempelvis:

 • Anordna workshops, utbildningar, konferenser, utbyten, studieresor, ungdomsläger, residensprogram, pilotstudier.
 • Producera utställningar, föreställningar, appar, podcasts, videos och annat audiovisuellt material
 • Skapa plattformar och nätverk

Inom dessa parametrar kan du fritt utforma ditt projekt på ett sätt som skapar engagemang, kunskapsutbyte, hållbara resultat och långsiktiga kontakter.

Ditt projekt ska ha en inkluderande ansats och bygga på principer som jämställdhet och tillgänglighet.

Du ska kunna beskriva vilka resultat du vill uppnå med projektet och hur du ska uppnå dem. Du ska också kunna beskriva hur dessa resultat kommer att fortleva efter att projektet är formellt avslutat.

Covid-19

Coronapandemin har radikalt påverkat våra möjligheter att resa och träffas fysiskt, åtminstone tillfälligt. Det är viktigt att du och din ryska partner tar hänsyn till detta när ni utformar projektet och analyserar riskerna. Dra gärna fördel av de nya möjligheter som digital teknologi öppnar. I bedömningen av din ansökan granskar vi denna aspekt.

Projektperiod och sökt belopp

Du kan söka bidrag mer än en gång under programperioden 2022–2024. Du kan till exempel börja med att söka ett mindre belopp för planering eller ett kort pilotprojekt för att sedan ansöka på nytt för att skala upp till ett större samarbetsprojekt om du har uppnått goda resultat. Eller så kan du söka ett större belopp redan från början om du har ett genomarbetat projektkoncept och ett etablerat partnerskap. Projektperioden och sökt belopp ska motsvara projektets omfattning.

Digitala informationsträffar

Vi arrangerar en serie digitala informationsträffar främst riktade till svenska organisationer som planerar att söka medel. De äger rum kl. 15.00 på följande datum:

 • 27 januari (på svenska)
 • 10 februari (på engelska)
 • 24 februari (på svenska)
 • 10 mars (på svenska)

Mejla till npi@si.se för att registrera dig och få en Zoom-länk.

Välkommen att mejla till npi@si.se om du har frågor om New Partnerships Initiative.

Hur du ansöker

Hur du ansöker

FAQ

Har du frågor? Nedan finns en FAQ.