Ansökan stängd

Översikt

Svenska institutet (SI) utlyser härmed möjligheten för svenska lärosäten att söka finansiellt stöd för insatser som ökar förutsättningarna för internationalisering vid lärosäten i de länder som ingår i Östliga partnerskapet (Öst-P); Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Den primära målgruppen är medarbetare vid lärosäten i Öst-P som har en nyckelposition och arbetar med strategisk och operativ inriktning med internationalisering.

Insatserna ska utgå från behoven hos lärosäten i Öst-P och bidra till bättre förutsättningar för internationellt samarbete och ett närmande till EU.

 Även i Sverige finns behov av samarbete med och kunskap om dessa länder och en ansökan kan med fördel innehålla aktiviteter som bidrar till att stärka svenska lärosätens kompetens om regionen.

Specifikation

Utlysningen avser finansiering av program för deltagare från lärosäten i Öst-P och kan omfatta mer än ett land. Programmet kan genomföras genom samfinansiering med extern part eller enskilt. Aktiviteterna kan genomföras i Sverige eller i samarbetslandet.

Denna utlysning omfattar inte studentmobilitet eller forskarsamarbeten.

Utgångspunkten är att insatserna ska bidra till ökad kompetens hos nyckelpersoner om strategiskt arbete med internationalisering och stödja utvecklingen inom lärosätet mot ökad kapacitet för internationellt samarbete och ett närmande till lärosäten inom EU.

Godkänd ansökan kan beviljas upp till 1 000 000 SEK.

Innehåll

Arrangören ska erbjuda deltagarna ett programinnehåll som kan inkludera inspirerande och problematiserande föreläsningar, workshopar där egna erfarenheter jämförs och analyseras samt studiebesök.

Deltagare och målgrupper

Programmet ska rikta sig till nyckelpersoner vid lärosäten som arbetar med internationalisering. Det svenska lärosätet ansvarar för rekrytering av deltagare i dialog med lärosäten i Öst-P. De som rekryteras ska ha relevant kompetens- och yrkesprofil och vi ser gärna deltagare med både strategiska och operativa uppgifter. Deltagarna ska ha goda förutsättningar att återföra och implementera ny kunskap i sina institutioner efter genomförda aktiviteter.

Förväntade resultat

 • Deltagande lärosäten i Öst-P har stärkt sin kapacitet för internationalisering samt att delta i internationella samarbeten
 • Förbättrade förutsättningar för deltagande lärosäten i Öst-P att ingå i EU finansierade samarbeten exempelvis Erasmus+
 • Ökad kunskap om den akademiska sektorn i Öst-P länder bland lärosäten i Sverige
 • Förbättrade förutsättningar för långsiktiga samarbeten mellan lärosäten i Sverige och länderna i Öst-P

Grundläggande krav för ansökan

För att ansökan ska tas upp till bedömning måste den uppfylla följande kriterier:

 • Inkludera ett ansökningsformulär som är ifyllt och signerat
 • Inkludera samtliga bilagor (se ansökningsformuläret)
 • Inkludera en fullständig budget
 • Inkommen till SI senast den 8 oktober 2018
 • Omfatta giltiga länder för utlysningen

Lärosätets ansvar

 • Planering av programmet
 • Rekrytering av deltagare i dialog med lärosäten i Öst-P
 • Genomförande av programmet
 • Utvärdering av genomförd verksamhet, samt slutrapportering till SI

Praktiska arrangemang i samband med insatser

Det svenska lärosätet ansvarar för alla praktiska arrangemang i samband med programmet inkluderat resor.

Språk

Engelska utgör gemensamt arbetsspråk inom programmet, samt för lärosätenas utvärdering och rapportering till SI.

Datum för genomförande

Start- och slutdatum för programmen ska ligga inom tidsperioden 1 januari – 31 december 2019.

Hur ansöker du

Tidsplan och ansökningsprocess

FAQ