Stöd till samarbete med akademiker från Turkiet

Detta pilotprogram ger bidrag till projekt som stödjer utbyte med den förändringsorienterade akademin i Turkiet.
3 personer sitter runt ett bord och pratar

Ansökan stängd

Översikt

Svenska institutet (SI) har fått in 19 behöriga ansökningar till ett totalt värde av 13 916 037 kr inom pilotutlysningen Stöd till samarbete med akademiker från Turkiet. SI har beslutat att bevilja bidrag till sju projekt som pågår under 2020 och 2021 till ett totalt värde av 4 330 991 kr. Se listan över beviljade projekt för vidare information om projekten. De sökande som beviljats finansiellt stöd kontaktas via e-post senast under vecka 29 2020.

Vid bedömning av inkomna kompletta ansökningar har följande aspekter särskilt beaktats:

 • Projektets helhet (upplägg, innehåll, genomförande).
 • Beskrivning av tematisk inriktning och kopplingen till pilotprogrammets mål.
 • Projektets relevans för pilotprogrammets målgrupp.
 • Den sökande svenska organisationens kapacitet till och erfarenhet av att genomföra denna typ av projekt.
 • Projektets kostnadseffektivitet i förhållande till planerade aktiviteter och förväntade resultat.

The Swedish Institute (SI) has now finalised our selection of successful project applications within the pilot programme for Support for cooperation with academics from Turkey.
SI received 19 applications for a total of SEK 13 916 037 for two years. Seven applications for a total of SEK 4 330 991 are supported within this call for applications. Grants are awarded through a rigorous selection process based on the relevance, results, cost-effectiveness and quality of each application, in accordance with the aim and purpose of the pilot programme. Grant recipients will be notified by email during week 29.

Please see the list of the projects that were granted SI funding.

 

Inom detta pilotprogram utlyser Svenska institutet (SI) möjligheten för svenska organisationer att söka finansiellt stöd för insatser i Sverige eller Turkiet som riktar sig till turkiska doktorander, forskare och/eller universitetslärare.

Samarbetet ska bidra till en stärkt akademisk kompetensförsörjning i Turkiet inom demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer samt en kunskapsbas som underlättar Turkiets reformprocesser.

Vem kan söka?

Du måste representera en organisation som är registrerad i Sverige. Exempel på behöriga organisationer:

 • lärosäten,
 • forskningsinstitut,
 • ideella föreningar,
 • myndigheter,
 • kommuner,
 • NGO:er och
 • stiftelser.

Vem ska du rikta dig till?

Målgruppen är förändringsorienterade turkiska doktorander, forskare eller universitetslärare.

Vad kan du söka medel för?

Pilotprogrammet är ett initiativ inom ramen för Sveriges reformsamarbete med Turkiet med stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling i Turkiet samt landets närmande till Europeiska unionen och dess värdegrunder som mål. De projekt vi ger stöd till ska bidra till att uppfylla de ovanstående målen.

Genom din satsning ska förändringsorienterade turkiska akademiker få tillgång till exempelvis plattformar, verktyg eller nätverk för att kunna stärka sin akademiska kapacitet, öka forskningsproduktionen, engagera sig i dialog och samarbeten. Satsningen kan genomföras i Sverige, Turkiet eller i undantagsfall tredje land.

Du har möjlighet att själv föreslå ett specifikt upplägg för din satsning/projekt som bör ligga i linje med din organisations ordinarie verksamhet och i din bedömning bidra till pilotprogrammets mål.

Exempel på satsningar:

Gruppbaserade satsningar:

 • sommarskola,
 • träningsprogram,
 • online-kurser,
 • seminarieserier,
 • större konferens,
 • mentorskapsprogram för doktorander, eller
 • residens-program.

Individbaserade satsningar:

 • ta emot ny gästforskare/doktorand/universitetslärare,
 • förlänga vistelse för en pågående gästforskare/doktorand/universitetslärare, eller
 • sampublicering med enstaka forskare.

Du kan kombinera flera satsningar i en och samma ansökan eller skicka in flera ansökningar.

Medel kan sökas som ett kompletterande finansiellt stöd inom ett redan påbörjat samarbete.

Den svenska organisationen (och/eller dess medarrangör) står för alla praktiska arrangemang i samband med genomförandet av projektet.

Projektperiod och maximalt belopp att söka

Projektet kan genomföras under max 24 månader (dvs fram till senast 28 februari 2022). Möjlighet kan finnas för projekten att söka förlängning för ett tredje år om medel finns och goda resultat har uppnåtts.

Du kan ansöka om minst 100 000 SEK.

För projekt som pågår i max 12 månader kan du ansöka om upp till 500 000 SEK.

För projekt som pågår i 12–24 månader (dvs fram till senast 28 februari 2022) kan du ansöka om upp till 1 000 000 SEK, dock max 500 000 SEK per tolvmånadersperiod.

Hur du ansöker

Ansökningsprocess och tidplan

FAQ