Öppen för ansökningar till januari

Översikt

Inom detta pilotprogram utlyser Svenska institutet (SI) möjligheten för svenska organisationer att söka finansiellt stöd för insatser i Sverige eller Turkiet som riktar sig till turkiska doktorander, forskare och/eller universitetslärare.

Samarbetet ska bidra till en stärkt akademisk kompetensförsörjning i Turkiet inom demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer samt en kunskapsbas som underlättar Turkiets reformprocesser.

Vem kan söka?

Du måste representera en organisation som är registrerad i Sverige. Exempel på behöriga organisationer:

 • lärosäten,
 • forskningsinstitut,
 • ideella föreningar,
 • myndigheter,
 • kommuner,
 • NGO:er och
 • stiftelser.

Vem ska du rikta dig till?

Målgruppen är förändringsorienterade turkiska doktorander, forskare eller universitetslärare.

Vad kan du söka medel för?

Pilotprogrammet är ett initiativ inom ramen för Sveriges reformsamarbete med Turkiet med stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling i Turkiet samt landets närmande till Europeiska unionen och dess värdegrunder som mål. De projekt vi ger stöd till ska bidra till att uppfylla de ovanstående målen.

Genom din satsning ska förändringsorienterade turkiska akademiker få tillgång till exempelvis plattformar, verktyg eller nätverk för att kunna stärka sin akademiska kapacitet, öka forskningsproduktionen, engagera sig i dialog och samarbeten. Satsningen kan genomföras i Sverige, Turkiet eller i undantagsfall tredje land.

Du har möjlighet att själv föreslå ett specifikt upplägg för din satsning/projekt som bör ligga i linje med din organisations ordinarie verksamhet och i din bedömning bidra till pilotprogrammets mål.

Exempel på satsningar:

Gruppbaserade satsningar:

 • sommarskola,
 • träningsprogram,
 • online-kurser,
 • seminarieserier,
 • större konferens,
 • mentorskapsprogram för doktorander, eller
 • residens-program.

Individbaserade satsningar:

 • ta emot ny gästforskare/doktorand/universitetslärare,
 • förlänga vistelse för en pågående gästforskare/doktorand/universitetslärare, eller
 • sampublicering med enstaka forskare.

Du kan kombinera flera satsningar i en och samma ansökan eller skicka in flera ansökningar.

Medel kan sökas som ett kompletterande finansiellt stöd inom ett redan påbörjat samarbete.

Den svenska organisationen (och/eller dess medarrangör) står för alla praktiska arrangemang i samband med genomförandet av projektet.

Projektperiod och maximalt belopp att söka

Projektet kan genomföras under max 24 månader (dvs fram till senast 28 februari 2022). Möjlighet kan finnas för projekten att söka förlängning för ett tredje år om medel finns och goda resultat har uppnåtts.

Du kan ansöka om minst 100 000 SEK.

För projekt som pågår i max 12 månader kan du ansöka om upp till 500 000 SEK.

För projekt som pågår i 12–24 månader (dvs fram till senast 28 februari 2022) kan du ansöka om upp till 1 000 000 SEK, dock max 500 000 SEK per tolvmånadersperiod.

Hur du ansöker

Ansökningsprocess och tidplan

FAQ