Stöd till skol- och ungdomsutbyten mellan Sverige och Ryssland

Vill din organisation bidra till ökade mellanfolkliga kontakter och utbyten mellan Sverige och Ryssland? Nu kan du som representerar ett svenskt lärosäte, en gymnasieskola, folkhögskola eller kommun ansöka om finansiering för skol- och ungdomsutbyten tillsammans med samarbetsparter i Ryssland.
En grupp studenter som sitter utomhus och umgås och studerar.

Ansökan stängd

Översikt

Vad innebär stödformen?

Svenska institutet (SI) arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar ett lärosäte, en gymnasieskola, folkhögskola eller kommun i Sverige kan nu söka stöd från SI för att anordna utbyten för ungdomar och unga vuxna i Sverige och Ryssland. Projektet ska genomföras tillsammans med minst en samarbetspart i Ryssland.
Projektet ska rikta sig mot en målgrupp inom åldersspannet 16–26 år och bidra till fördjupade mellanfolkliga kontakter och relationer mellan Sverige och Ryssland. I övrigt finns det stora möjligheter att utforma er projektidé gällande tema och upplägg.

Mer information finns att ta del av i Instruktionen för utlysningen

Vilken typ av projekt kan sökas finansiering för?

Finansiering kan sökas för en rad olika utbytesprojekt och ni som söker har stor möjlighet att utforma ett upplägg som bäst adresserar målgruppen. Projektet kan pågå i maximalt 18 månader, men även mindre omfattande projekt ryms inom stödformen. Projektperioden och sökt belopp ska motsvara projektets omfattning.

  • Svensk aktör (lärosäte, gymnasieskola, folkhögskola eller kommun) utgör huvudsökande
  • Minst en partneraktör från Ryssland medverkar
  • Projektperiod: maximalt 18 månader
  • Sökbart belopp: från 100 000 kr till 500 000 kr

Inom vilka områden kan projekt genomföras?

Projektet ska kretsa kring ett övergripande tema eller ämnesområde, som tas fram gemensamt av huvudsökande och dess samarbetsparter. Temat ska vara kortfattat och övergripande och formuleras på ett sätt så att det förväntas väcka intresse hos de målgrupper som identifierats.

Vilka är stödformens målgrupper?

Den primära målgruppen för projekt inom stödformen är ungdomar och unga vuxna mellan 16–26 år i Sverige och Ryssland. Ansökan ska innehålla ett resonemang kring den eller de målgrupper inom åldersspannet som projektet ska handla om, inklusive målgruppernas behov och intressen, samt hur de ska involveras i projektets olika delar.

Läs mer om stödformens målgrupp i avsnitt 6 i Instruktionen för utlysningen.

Vem kan söka?

Följande typer av aktörer i Sverige kan ansöka om projektmedel:

  • Lärosäten
  • Gymnasieskolor
  • Folkhögskolor
  • Kommuner (verksamheter kopplade till skola, ungdomsfrågor, kultur, idrott och hälsa, med mera)

Projekten ska förutom huvudsökande från Sverige inkludera minst en samarbetspart från Ryssland. Om detta krav är uppfyllt kan ytterligare samarbetsparter ingå i partnerskapet, antingen svenska eller ryska. Maximalt fem samarbetsparter (inklusive huvudsökande) kan ingå i ett och samma projekt. Projektet kan också inkludera aktörer från ett tilläggsland, om det stärker projektets genomförande. Dessa blir associerade samarbetsparter och kan endast medverka på egen/annan finansiering än genom bidraget från SI.

  • Kärnländer: Sverige, Ryssland
  • Tilläggsländer: Estland, Finland, Lettland, Litauen

Läs mer i avsnitt 4 i Instruktionen för utlysningen.

Hur du ansöker

FAQ

Man i uniform talar med dykare.
Foto: Kustbevakningen
Svenska institutets arbete i Östersjöregionen
Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och länderna i Östliga partnerskapet. Läs mer om hur vi arbetar i regionen.
Hemsida om SI:s arbete i Östersjöregionen
En grupp människor som skrattar.
Foto: Cecilia Larsson Lantz/Imagebank.sweden.se
Akademiskt samarbete i Östersjöregionen
Svenska institutet finansierar samarbeten mellan universitet och högskolor i Sverige, Östersjöregionen, Ryssland och EU:s östliga partnerskap. Ansök om bidrag för projekt som syftar till kapacitetsutveckling inom internationalisering.
Hemsida om Akademiskt samarbete i Östersjöregionen

Om du har frågor kontakta: