Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön samt länderna i EU:s Östliga partnerskap. Den projektverksamhet som Svenska institutet stödjer inom stödformen ”Projektinitiering” ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen. Projekten ska bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen.

Nästa utlysning

Nästa utlysning öppnar under november och stänger den 13 februari, 2018. När utlysningen börjar, öppnas ansökningsportalen och vi publicerar instruktioner för din ansökan. Här hittar du exempel på material från föregående utlysning.

Nedan hittar du övergripande information gällande stödformen ”Projektinitiering”. Mer detaljerad information kommer att finnas i det ansökningsmaterial som publiceras med utlysningen som öppnar under november. Har du fler frågor hittar du våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vem kan söka?

 • Huvudsökande ska vara en svensk organisation som samarbetar med organisationer från minst två andra länder i Östersjöregionen (läs om vilka länder som ingår nedan).
 • Följande svenska organisationer från offentlig, privat och ideell sektor kan ansöka om finansiering; enskilda organisationer, kommuner, regioner, regionförbund, landsting, lärosäten, forskningsinstitut, mellanstatliga organisationer, företag, näringslivets branschorganisationer och statliga myndigheter.
 • Alla samarbetsparter från de andra länderna i ert projekt ska också representera någon eller några av organisationstyperna ovan.
 • Svenska institutet ser positivt på tvärsektoriella partnerskap som omfattar fler än tre organisationer.

För vad kan jag söka?

 • Ditt projekt syftar till att i samverkan med dina projektparter fokusera på gemensam problemlösning.
 • Ditt projekt ska bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen.
 • Ditt projekt ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen.
 • Om ditt projekt innefattar länder från Östliga Partnerskapet ska projektet också relatera till utmaningar identifierade inom ramen för EU:s Östliga partnerskap.
 • Svenska institutet kan ge stöd till projekt som exempelvis:
  • Genomför en förstudie för att utveckla ett större Östersjöregionalt projekt med koppling till EU:s strategi för Östersjöregionen
  • Etablerar nya nätverk
  • Utvidgar och förstärker befintliga nätverk
  • Förbereder en ansökan om EU-finansiering från något av EU:s program
  • Initierar eller utvecklar samarbete mellan EU och icke-EU-länder i Östersjöregionen.

Vilka länder ingår?

 • Svenska institutet kan i stödformen projektinitiering finansiera projektsamarbete mellan länderna inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen, framförallt Estland, Lettland, Litauen och Polen.
 • Danmark, Finland och Tyskland kan läggas till partnerskapet när det redan består av Sverige och två av länderna ovan. Notera att Svenska institutet inte kan lämna full finansiering för deltagande organisationer från Danmark, Finland och Tyskland.
 • Stödformen projektinitiering kan även innefatta Ryssland samt länderna i Östliga Partnerskapet (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland).

Hur mycket kan jag få i stöd?

 • Det går att söka maximalt 500 000 SEK per projekt. 10% av projektkostnaden ska vara egenfinansierad.
 • Ditt projekt kan pågå som längst 18 månader.

När kan jag ansöka?

 • Nästa utlysning öppnar under november 2017 och stänger den 13 februari 2018.
 • Under utlysningen är ansökningsportalen öppen och du kan skicka in din ansökan. Planeringen av projektet kan påbörjas tidigare.

Hur ansöker jag?

 • Du ansöker online i en ansökningsportal som öppnar när utlysningen är öppen.
 • Instruktioner och underlag för att ansöka publiceras när utlysningen är öppen.
 • Här hittar du exempel på underlag från föregående utlysning. Ansökningsmaterialet kommer delvis att förändras och du kan inte använda dessa underlag för utlysningen som öppnar i november 2017.