Öppen för ansökningar till 31 oktober

Översikt

 • Ansökningsperiod: 1-31 oktober, för vistelser som inleds under våren 2021.
 • Ca. 20 stipendier utdelas

Svenska institutets stipendier för utresande svenskar erbjuds för individuella resor till Armenien, Azerbajdzjan, Belarus*, Georgien, Moldavien, Ryssland och Ukraina. Vistelserna kan handla om att utveckla eller stödja pågående eller nya samarbetsprojekt, bedriva forskning, universitetsstudier eller praktik inom relevanta områden.

Programmet ingår i SI:s Östersjösamarbete, ett sammanhang som syftar till att fördjupa kontakterna mellan Sverige och samarbetsländerna kring Östersjön, inom EU:s östliga partnerskap, samt med Ryssland.

Kan jag söka?

Stipendium kan sökas för vistelser i något av följande länder:

 • Armenien
 • Azerbajdzjan
 • Belarus*
 • Georgien
 • Moldavien
 • Ryssland eller
 • Ukraina
*Med anledning av rådande situation i Belarus kan offentliga aktörer från landet ej involveras, t.ex. som mottagande organisation/värduniversitet för en stipendievistelse. Kontakta oss på mabo@si.se för mer information om detta.

Syfte för vistelsen kan vara:

 • Studier, grund-/masternivå (max. 10 månader), inkl. materialinsamling/arkivstudier (max. 2 månader)
 • Sommar- eller vinterkurs (max. 1 månad)
 • Praktik (max. 2-5 månader)
 • Doktorandstudier (max. 6 månader)
 • Forskning, postdok (max. 6 månader)
 • Forskning, senior (max. 6 månader)
 • Expertvistelse (max. 6 månader)

Om ansökan gäller senior forskning eller expertvistelse kan stipendiet med fördel även användas som komponent i ett förberedande eller uppföljande skede till större samarbetsprojekt mellan Sverige och länderna inom EU:s Östliga partnerskap, samt med Ryssland. Svenska institutet tillhandahåller projektfinansiering genom t.ex. Projektinitiering i Östersjöregionen, Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen, Creative Force samt SAYP.

Ansökningsperioder

 • 1 – 30 april, för vistelser som inleds under sommaren/hösten
 • 1 – 31 oktober, för vistelser som inleds under våren

Vad är inkluderat

 • 9 000 SEK/mån för studier/praktik på grund-/masternivå
 • 12 000 SEK/mån för doktorandstudier
 • 15 000 SEK/mån för forskare och experter
 • resebidrag om 5 000 SEK
 • Verksamhetsmedel om 2 000 SEK/mån som möjligt tillägg för seniora forskare och experter

Stipendiet är skattefritt och omfattar ett månatligt bidrag. SI betalar ut stipendiet som en klumpsumma, terminsvis vid längre perioder än en termin. Summan bedöms täcka mat- och boendekostnader, lokala resor under vistelsen och litteratur. Stipendiaten ordnar och bekostar själv försäkring och visering i samband med utlandsvistelsen.

Utöver det månatliga stipendiet tillkommer ett resebidrag som engångsbelopp om 5 000 SEK (gäller ej för sommar- och vinterkursdeltagare).

Seniora forskare och experter har möjlighet att ansöka om verksamhetsmedel som tillägg för kostnader knutna till forskningsaktiviteter, undervisning, kapacitetsuppbyggnad och projekt i mottagarlandet. Maximalt 2 000 SEK per månad kan erhållas. Läs mer i mallen för bilaga 7 Projektblankett.

Kriterier

Medborgarskap

Detta stipendium är riktat till svenska medborgare, alternativt utländska medborgare anställda (sedan minst två år tillbaka) vid organisationer, företag, myndigheter eller lärosäten i Sverige. Detta stipendium kan inte beviljas till utländska studenter i Sverige.

Språk

Om du önskar studera något av programländernas språk ska du ha minst 60 högskolepoäng (ECTS) i ämnet vid tidpunkten för stipendiets början.

Tänk på att du kan studera språk i flera av programländerna (vi godkänner t.ex. studier i ryska i Belarus och Ukraina).

Ämnesområden

Du kan söka stipendium för studier/forskning inom alla ämnesområden. Stipendium kan även sökas för att bedriva materialinsamling/arkivstudier för uppsats, samt genomföra praktik som utgör del av eller har tydlig relevans för pågående eller nyligen avslutad utbildning.

Ämnesstudier

För sökande inom övriga ämnen krävs sammanlagt minst 120 högskolepoäng (ECTS), varav minst 60 poäng inom ett och samma ämne. Du behöver dock inte ha avlagt examen.

Sommar- och vinterkurser

För tematiska sommar- eller vinterkurser måste den sökande ha avklarat minst 60 hp på som lägst grundnivå (högskolestudier), varav minst 30 hp inom ett ämne som är relevant för kursens tematik/innehåll.

För sommar- eller vinterkurser i språk ska den sökande som lägst ha gymnasiekompetens, alternativt genomgått baskurs vid universitet/högskola.

Sommar eller vinterkursdeltagare kan beviljas maximalt 9 000 SEK i stipendium. Summan betalas ut som engångsbelopp. Resebidrag ingår inte.

Expertvistelser

Om syftet är annat än utbildning eller forskning ska bilaga 4, ”Motivering av vistelse”, tydligt visa på vilket sätt vistelsen bidrar till kapacitetsuppbyggnad och/eller samarbeten för regional utveckling. Tidigare har SI beviljat stöd för exempelvis gästföreläsningar, hjälp med att bygga upp nya läroplaner eller materialinsamling till forskning.

Stipendium för expertvistelser kan beviljas till följande typer av aktörer:
- universitet, högskolor samt statliga aktörer och myndigheter
- kommuner, regioner, regionförbund och landsting
- branschorganisationer, enskilda organisationer och ideella föreningar.

Övrigt

SI kan inte bevilja stöd för att en sökande ska påbörja en ny utbildning utomlands. Studierna under vistelsen i värdlandet måste därför utgöra en fortsättning av tidigare studier.

Observera att stipendium endast kan ges för studier vid universitet och högskolor. Studier via företag (t.ex. privata språkskolor) omfattas inte.

Personer som tidigare har erhållit stipendium från SI vid tre (eller fler) tillfällen kan inte beviljas ytterligare stipendium.

SI kan generellt inte bevilja stipendium för vistelser kortare än en månad i omfattning. Undantag är sommar- och vinterkursdeltagande, samt vistelser där 1 månad i total omfattning är uppdelad i flera, kortare resor.

Hur du ansöker

FAQ