Ansökan stängd

Översikt

 • Ansökningsperiod: 1-30 april, för vistelser som inleds under sommar/höst 2020.
 • Ca. 20 stipendier utdelas

Visbyprogrammet är ett stipendieprogram för student-/forskar- och expertmobilitet i båda riktningar mellan Sverige och programmets samarbetsländer: Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien, Ryssland och Ukraina. Programmet är en del av Svenska institutets Östersjösamarbete som bidrar till långsiktiga samarbeten med målsättningen att främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i regionen. Stipendium kan sökas för pågående eller nya samarbetsprojekt, forskning, universitetsstudier eller praktik inom relevanta områden.

Kan jag söka?

Svenska studenter, forskare och experter kan ansöka om stipendium för att studera på grund-/masternivå (även för materialinsamling/arkivstudier), göra praktik, forska eller för att bistå i kapacitetsuppbyggnad eller utveckla samarbeten i följande länder:

 • Armenien
 • Azerbajdzjan
 • Belarus
 • Georgien
 • Moldavien
 • Ryssland eller
 • Ukraina

Syfte för vistelsen kan vara:

 • Studier, grund-/masternivå (max. 10 månader), inkl. materialinsamling/arkivstudier (max. 2 månader)
 • Sommarkurs (max. 1 månad)
 • Praktik (max. 2-5 månader)
 • Doktorandstudier (max. 6 månader)
 • Forskning, postdok (max. 12 månader)
 • Forskning, senior (max. 6 månader)
 • Expertvistelse (max. 6 månader)

Om ansökan gäller senior forskning eller expertvistelse kan stipendiet med fördel även användas som komponent i ett förberedande eller uppföljande skede till större samarbetsprojekt mellan Sverige och länderna inom EU:s Östliga partnerskap, samt med Ryssland. Svenska institutet tillhandahåller projektfinansiering genom t.ex. Projektinitiering i Östersjöregionen, Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen, Creative Force samt SAYP.

Ansökningsperioder

 • 1 – 30 april, för vistelser som inleds under sommaren/hösten
 • 1 – 31 oktober, för vistelser som inleds under sen vinter/tidig vår

Vad är inkluderat

 • 9 000 SEK/mån för studier/praktik på grund-/masternivå
 • 12 000 SEK/mån för doktorandstudier
 • 15 000 SEK/mån för forskare och experter
 • resebidrag om 5 000 SEK
 • Verksamhetsmedel om 2 000 SEK/mån som möjligt tillägg för seniora forskare och experter

Stipendiet är skattefritt och omfattar ett månatligt bidrag. SI betalar ut stipendiet som en klumpsumma, terminsvis vid längre perioder än en termin. Summan bedöms täcka mat- och boendekostnader, lokala resor under vistelsen och litteratur. Stipendiaten ordnar och bekostar själv försäkring och visering i samband med utlandsvistelsen.

Utöver det månatliga stipendiet tillkommer ett resebidrag som engångsbelopp om 5 000 SEK (gäller ej för sommarkursdeltagare).

Seniora forskare och experter har möjlighet att ansöka om verksamhetsmedel som tillägg för kostnader knutna till forskningsaktiviteter, undervisning, kapacitetsuppbyggnad och projekt i mottagarlandet. Maximalt 2 000 SEK per månad kan erhållas. Läs mer i mallen för bilaga 7 Projektblankett.

Kriterier

Medborgarskap

Detta stipendium är riktat till svenska medborgare, alternativt utländska medborgare anställda (sedan minst två år tillbaka) vid organisationer, företag, myndigheter eller lärosäten i Sverige. Detta stipendium kan inte beviljas till utländska studenter i Sverige.

Språk

Om du önskar studera något av programländernas språk ska du ha minst 60 högskolepoäng (ECTS) i ämnet vid tidpunkten för stipendiets början.

Tänk på att du kan studera språk i flera av programländerna (vi godkänner t.ex. studier i ryska i Belarus och Ukraina).

Ämnesområden

Du kan söka stipendium för studier/forskning inom alla ämnesområden. Stipendium kan även sökas för att bedriva materialinsamling/arkivstudier för uppsats, samt genomföra praktik som utgör del av eller har tydlig relevans för pågående eller nyligen avslutad utbildning.

Ämnesstudier

För sökande inom övriga ämnen krävs sammanlagt minst 120 högskolepoäng (ECTS), varav minst 60 poäng inom ett och samma ämne. Du behöver dock inte ha avlagt examen.

Sommarkurser

För tematiska sommarkurser måste den sökande ha avklarat minst 60 hp på som lägst grundnivå (högskolestudier), varav minst 30 hp inom ett ämne som är relevant för sommarkursens tematik/innehåll.

För sommarkurser i språk ska den sökande som lägst ha gymnasiekompetens, alternativt genomgått baskurs vid universitet/högskola.

Sommarkursdeltagare kan beviljas maximalt 9 000 SEK i stipendium. Resebidrag ingår inte.

Observera att stipendium för deltagande i sommarkurser enbart kan sökas i vårens antagningsomgång.

Expertvistelser

Om syftet är annat än utbildning eller forskning ska bilaga 4, ”Motivering av vistelse”, tydligt visa på vilket sätt vistelsen bidrar till kapacitetsuppbyggnad och/eller samarbeten för regional utveckling. Tidigare har SI beviljat stöd för exempelvis gästföreläsningar, hjälp med att bygga upp nya läroplaner eller materialinsamling till forskning.

Stipendium för expertvistelser kan beviljas till följande typer av aktörer:
- universitet, högskolor samt statliga aktörer och myndigheter
- kommuner, regioner, regionförbund och landsting
- branschorganisationer, enskilda organisationer och ideella föreningar.

Läs mer i vårt faktablad (på engelska) med information till mottagande organisation.

Övrigt

SI kan inte bevilja stöd för att en sökande ska påbörja en ny utbildning utomlands. Studierna under vistelsen i värdlandet måste därför utgöra en fortsättning av tidigare studier.

Observera att stipendium endast kan ges för studier vid universitet och högskolor. Studier via företag (t.ex. privata språkskolor) omfattas inte.

Personer som tidigare har erhållit stipendium från SI vid tre (eller fler) tillfällen kan inte beviljas ytterligare stipendium.

SI kan generellt inte bevilja stipendium för vistelser kortare än en månad i omfattning. Undantag är sommarkursdeltagande, samt vistelser där 1 månad i total omfattning är uppdelad i flera, kortare resor.

Hur du ansöker

FAQ