EU-projekt

Foto: Susanne de Paulis

Foto: Susanne de Paulis/Si

Svenska institutet deltar aktivt som partner i några utvalda EU-projekt för att få praktiskt erfarenhet om hur projekt inom EU:s olika program bedrivs.

För närvarande deltar SI i följande EU-finansierade projekt:


Våra EU-projekt - Innoheat - logo

Innoheat
InnoHeat är en förkortning av Innovations in District Heating. I projektet arbetar partner från Kaliningrad, Polen, Litauen, Tyskland och Sverige, för att analysera statusen på fjärrvärmesystem i regionen samt föreslå uppgraderingar och moderniseringar av dem.

Samarbetspartner i projektet är fjärrvärmeföretag, branschföreningar, högre utbildningsinstitutioner och regionala samarbetspartner. Under projektets tre faser ska man utarbeta förbättringsmetoder och föreslå förbättringar inom ledarskap/organisation och teknologi. Projektets sista fas kommer att vara inriktad på att matcha investeringsprojekt med potentiella investerare. InnoHeat är delvis finansierat av EU via programmet Södra Östersjön, och löper under 2011–2014. Svenska institutets ansvarar för att ett fjärrvärmebolag i Kaliningrad får möjlighet att delta i projektet. Samma analyser som görs i Litauen. Polen och Sverige skall även genomföras på ett fjärrvärmesystem där. SI ansvarar även för viss informationsspridning i InnoHeat.

Mer information finns på InnoHeats projekthemsida.

One Baltic Sea Region

One BSR
Projektet är ett paraplyprojekt som ska stärka Östersjöregionen som varumärke. Syftet med projektet är att skapa en grund för Östersjöregionens image och identitet. Utgångspunkten är att regionen inte har en gemensam image och att marknadsföringen av regionen inte har utvecklats tillräckligt.

One BSR kommer att följa rekommendationerna som det tidigare EU-projektet ”BaltMet Promo” tagit fram inom området. Inom projektet ska man utveckla turismsamarbete på nya internationella marknader, till exempel i USA och utöka aktiviteter mellan näringslivet, universiteten och staten (triple-helix) inom området internationell talangrekrytering. Man ska även arbeta med ett nytt initiativ som inriktar sig på mer samarbete i regionen för att främja investeringar. Kunskaper som inhämtats genom sådana former av varumärkesbyggande, kombinerade med olika aktiviteter i social medier, ska ge näring åt diskussionerna om hur man bygger upp ett varumärke och skapar en identitet för Östersjöregionen.

Helsingfors stad leder projektet. Andra partnerstäder är Hamburg, Riga, Stockholm och Warszawa. S:t Petersburg stad finansierar sitt eget deltagande. Övriga partner är Svenska institutet, Baltic Development Forum, ScanBalt och ARS Baltica. Ett antal andra partner från nationella och regionala utvecklingsföretag deltar också. Svenska institutet ansvarar för den del av projektet som fokuserar på att behålla talanger  i regionen. Läs mer om One BSR.

För mer information, vänligen kontakta:
Riikka Lahdensuo, Helsingfors stad, riikka.lahdensuo(a)hel.fi, +358 50 58 11 700
Camilla Wristel, Svenska Institutet, camilla.wristel(a)si.se
Cecilia Andrae, Svenska Institutet, cecilia.andrae(a)si.se.

14.3

14.3
Projektet 14.3 är ett flaggskeppsprojekt inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen prioritetsområde 14.  Inom projektet man ska skräddarsy verktyg för att analysera risker i Östersjöregionen samt utveckla scenarier och metoder för att hantera gränsöverskridande katastrofer. Projektdeltagarna som representerar organisationer inom krisberedskapsområdet ska utbyta erfarenheter om hur man bäst kan förebygga större olyckor och hantera risker. En viktig fråga för projektet är hur myndigheter och organisationer i de olika länderna kring Östersjön ska förbättra sitt samarbete över gränserna. Projektet har även tre tematiska områden som man kommer fördjupa sig inom: att förebygga översvämningar och skogsbränder samt att arbeta med kärnkraftssäkerhet.

Tolv partner deltar i projektet, däribland Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Norge, Strålsäkerhetscentralen (STUK) i Finland och ytterligare några statliga organ. Genom stöd från Svenska institutet säkerställs deltagande från Emercoms akademi i St. Peterburg, som är en rysk myndighet för samhällsskydd och beredskap. Svenska Institutet står även för kostnaderna för en konferens samt utvärdering av projektet i halvtid. Sekretariatet för Östersjöstaternas råd leder projektet och det finansieras med stöd från Europeiska kommissionen via EU:s Finansiella instrument för civilskydd.

Mer information finns på 14.3:s projekthemsida.