Beviljade projekt inom tematiska partnerskap

Under 2012 beviljades tolv projekt projektbidrag för tematiska partnerskap.

Innovativ energiomställning

ReENERGY –  Gemensamma visioner för hållbara energisystem för städer i Östersjöregionen
Syftet är att skapa en internationell och tvärsektoriell plattform för att utbyta erfarenheter och metoder för att utveckla energieffektiva lösningar för stadsmiljöer i Sverige, Estland, Ukraina, Vitryssland och Moldavien. Målsättningarna är bland annat att ReNERGY-nätverket ska bli en hållbar plattform för internationellt samarbete samt att det ska skapa diskussion kring andra pågående projekt som finns om klimatförändringar, uppbyggandet av klimatneutrala stadsmiljöer samt energieffektivisering i gamla byggnader.
Projektägare: Kungliga Tekniska högskolan
Samarbetsländer: Estland, Ukraina, Vitryssland, Moldavien
Projektbidrag: 2 912 710 SEK
Mer information: www.renergy.nu

EFFEKT – Dialogplattform för energi- och resurseffektivitet i Östersjöregionen
Den växande efterfrågan på energi, ”peak oil”, klimatförändringar och ohållbar användning av naturresurser är i fokus för detta projekt. Syftet är att påverka aktörer på lokal, regional, nationell samt pan-baltisk nivå i Östersjöregionen att blir mer energi- och resurseffektiva.
Projektägare: Council of the Baltic Sea States Secretariat
Samarbetsländer: Lettland, Ryssland, Vitryssland
Projektbidrag: 1 904 468 SEK
Mer information: maxi.nachtigall(a)cbss.org

 

Renare vatten och hållbar livsmedelsproduktion

Ett gemensamt ramverk för att stödja allmän förvaltning av gränsöverskridande vattenresurser
Inom ramen för projektet ska deltagarna gemensamt identifiera gränsöverskridande utmaningar inom vattenresurshantering. Ett av syftena är också att förbereda gränsöverskridande åtgärder (investeringar).
Projektägare: Stockholm International Water Institute
Samarbetsländer: Ryssland, Litauen, Polen
Projektbidrag: 3000 000 SEK
Mer information: birgitta.liss.lymer(a)siwi.org

Uppbyggande av kompetens för ekologiskt jordbruk som nyckelfunktion i ekologiska kretsloppssamhällen
Sverige, Litauen och Vitryssland ska inom ramen för projektet etablera ett hållbart samarbete och utbyta erfarenheter kring utvecklandet av ekologiskt jordbruk. Ett av målen med projektet är också att ekologiska kretsloppssamhällen ska kunna marknadsföras som turistdestinationer i de tre deltagande länderna.
Projektägare: Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet
Samarbetsländer: Litauen, Vitryssland
Projektbidrag: 2 992 000 SEK
Mer information: hans.von.essen(a)beras.eu

Utgrävning av gamla deponier i Östersjöområdet
Läckande soptippar längs Östersjön är ett problem. Projektet syftar till att initiera nya utgrävningsprojekt för att förhindra läckage. Ökad kunskap om utgrävningsmetoden är också ett viktigt mål med projektet
Projektägare: Linnéuniversitetet
Samarbetsländer: Estland, Lettland, Ukraina, Ryssland
Projektbidrag: 2 994 820 SEK
Mer information: Läs om projektet på Linnéuniversitetets webbplats

 

Kunskapsintensiva tjänster

Utbildning i entreprenörskap och innovation
Det övergripande syftet är att öka kommersialiseringsgraden på innovationer och företagsidéer som kommer fram inom tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Projektet kommer arbeta med goda exempel samt utveckla och applicera innovativa angreppssätt entreprenörskapsutbildningar.
Projektägare: Stockholms universitet
Samarbetsländer: Ukraina, Georgien
Projektbidrag: 1 876 000 SEK
Mer information: Läs om projektet på Stockholms universitets webbplats


InnoValueNet: Transnationellt nätverk för främjande av kreativitet och innovation i Östersjöregionen
Ett tvärsektoriellt transnationellt nätverk i Östersjöregionen ska förena olika aktörer som stödjer innovation och entreprenörskap. Nätverket ska identifiera utmaningar och behov för universitets- och samhällsaktörer, samt utveckla en strategisk innovationsagenda för partnerskap.
Projektägare: Kungliga Tekniska högskolan
Samarbetsländer: Ukraina, Vitryssland, Georgien
Projektbidrag: 2 893 850 SEK
Mer information: victork(a)kth.se

 

Regionens utmaningar

Hållbar landsbygdsutveckling genom ungas delaktighet, innovationer och entreprenörskap
Projektet är ett flaggskeppsprojekt inom EU:s strategi för Östersjöregionen. Syftet är att koppla samman ungdomsorganisationer på landsbygden och organisationer som arbetar med innovationsstöd. Det långsiktiga syftet är att unga människor ska få ökade möjligheter och ett ökat intresse av att bygga en framtid på landsbygden.
Projektägare: Coompanion
Samarbetsländer: Polen, Estland, Lettland, Litauen
Projektbidrag: 3 000 000 SEK
Mer information: ewa.engdahl(a)coompanion.se

Samverkan för att motverka antibiotikaresistens i Östersjöområdet, BARN
Bakom projektet står nätverket BARN (Baltic Antibiotic Resistence collaborative Network) som syftar till att minska uppkomst och spridning av antibiotikaresistens i Östersjöregionen. Genom det Tematiska partnerskapet kommer Vitryssland, Ryssland, Georgien och Moldavien inkluderas i samarbetet
Projektägare: Smittskyddsinstitutet
Samarbetsländer: Lettland, Litauen, Ryssland, Polen
Projektbidrag: 3 000 000
Mer information: Lär mer på Smittskyddsinstitutets webbplats

Realtids eHälsotjänster för distanskonsultation och ultraljudsdiagnostik i Östersjöregionen
En utgångspunkt för projektet är att e-hälsovård kan bidra till att öka tillgängligheten och kvaliteten inom vården. Som ett led i ökad e-hälsa ska en fjärrultraljudstjänst för diagnostisering tas fram inom projektet. Ultraljudstjänsten ska bidra till att minska ojämlikheten vad gäller tillgång till vård av hög klass i olika delar av Östersjöregionen.
Projektägare: Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Samarbetsländer: Lettland, Ryssland, Ukraina
Projektbidrag: 3 000 000 SEK
Mer information: rustam.nabiev(a)ki.se

Implementering av riktlinjer för standardisering och kvalitetssäkring av diagnostik, behandling och epidemiologisk övervakning
Projektet vill uppnå en ökad kvalitetsstyrning och harmonisering av den del av hälso- och sjukvårdssystemen som hanterar sexuellt överförbara sjukdomar. Huvudsökande är en del av the Eastern European Network for Sexual and Reproductive Health (EE SRH Network), som består av 18 länder.
Projektägare: Landstinget i Uppsala Län
Samarbetsländer: Vitryssland, Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Ryssland, Ukraina
Projektbidrag: 2 992 700 SEK
Mer information: staffan.sylvan(a)medsci.uu.se

Från Östersjön till Svarta havet: livslång utbildning och främjande av psykisk hälsa
En allt äldre befolkning är en gemensam utmaning inom Östersjöregionen. God mental hälsa bland äldre och betydelsen av det livslånga lärandet är två centrala komponenter i projektet, som bland annat syftar till att ta fram en utbildning som har fokus på mental hälsa för äldre.
Projektägare: Karolinska institutet
Samarbetsländer: Ryssland, Ukraina
Projektbidrag: 2 838 945 SEK
Mer information: Läs om projektet på Karolinska institutets webbplats