Visbyprogrammet – stipendier för utresande svenskar

Inom Visbyprogrammet erbjuder Svenska institutet stipendium för studenter, forskare eller andra nyckelpersoner. Du som ansöker ska vara verksam vid ett svenskt lärosäte, myndighet eller organisation, och önska studera, bedriva forskning eller kapacitetsuppbyggnad i något av våra samarbetsländer.

Mellan 1 och 31 oktober 2017 kan utresande svenskar söka stipendium inom Visbyprogrammet för vistelser i något av programländerna – Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Vistelsen ska inledas under våren 2018 (tidigast i januari).

Visbyprogrammet ingår i SI:s Östersjöverksamhet, som syftar till att bidra till utveckling av långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och samarbetsländer i Sveriges närområde. Målet är att på längre sikt främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i Östersjöregionen och länderna inom EU:s Östliga partnerskap.

Vem kan söka?

Stipendiet är i första hand riktat till studenter, forskare och andra nyckelpersoner vid svenska lärosäten, som önskar förlägga en utbildnings- eller forskningsvistelse i något av Visbyprogrammets samarbetsländer.

Stipendiet kan dock även sökas av representanter för andra svenska aktörer, exempelvis i syfte att bistå i kapacitetsuppbyggnad eller utveckla samarbeten i Östersjöregionen. SI kan bevilja stipendium till sökande från följande typer av aktörer:

  • universitet, högskolor samt statliga aktörer och myndigheter
  • kommuner, regioner, regionförbund och landsting
  • branschorganisationer, enskilda organisationer och ideella föreningar.

Läs mer i vår broschyr (på engelska) med information till mottagande organisation.

Observera att detta stipendium är riktat till svenska medborgare, alternativt utländska medborgare anställda (sedan minst två år tillbaka) vid organisationer, företag, myndigheter eller lärosäten i Sverige. Detta stipendium kan inte beviljas till utländska studenter i Sverige.

Ämnesområden och krav

Stipendium kan sökas inom alla ämnesområden. Om syftet är annat än utbildning eller forskning ska bilaga 4, ”Förslag på vistelse”, tydligt visa på vilket sätt vistelsen bidrar till kapacitetsuppbyggnad och/eller samarbeten för regional utveckling.

Sökande som önskar studera något av programländernas språk ska ha minst 60 högskolepoäng (ECTS) i ämnet vid tidpunkten för stipendiets början. För sökande inom övriga ämnen krävs sammanlagt minst 120 högskolepoäng (ECTS), varav minst 60 poäng inom ett och samma ämne. Man behöver dock inte ha avlagt examen.

Stipendium kan även sökas för att bedriva materialinsamling för uppsats, samt genomföra praktik som utgör del av eller har tydlig relevans för pågående eller nyligen avslutad utbildning.

Det är också möjligt att söka stipendium för deltagande i sommarkurser (tematiska eller språkkurser) förlagda till något av programländerna, se ovan. För tematiska sommarkurser måste den sökande ha avlagt akademisk examen på som lägst grundnivå, och sommarkursens tematik/innehåll ska ligga i linje med sökandes utbildningsinriktning. För sommarkurser i språk ska den sökande som lägst ha gymnasiekompetens, alternativt genomgått baskurs vid universitet/högskola. Sommarkursdeltagare kan beviljas maximalt 9 000 SEK i stipendium. Resebidrag utgår inte.

SI kan inte bevilja stöd för att en sökande ska påbörja en ny utbildning utomlands. Studierna under vistelsen i värdlandet måste därför ligga i linje med tidigare studier.

Omfattning

Stipendium kan sökas för vistelse i minst en månad (deltagare vid sommarkurser undantagna) och högst ett år. Undantag gäller för stipendium för praktik och materialinsamling, som kan sökas för högst fem respektive två månader. Sökande ska i ansökan själv specificera den föreslagna stipendieperioden. Vistelsen ska inledas under våren 2018 (tidigast i januari).

Observera att stipendium inte kan beviljas för vistelser som redan har påbörjats innan SI fattat beslut om stöd.

Stipendiet är skattefritt och omfattar ett månatligt bidrag. För studenter eller personer som avser att bedriva studier på grund-/masternivå omfattar stipendiet 9 000 SEK per månad. Doktorander som reser ut för att bedriva forskning och arbete i samband med sin avhandling, är summan 12 000 SEK per månad. Forskare som disputerat, samt annan personal vid svenska lärosäten och andra organisationer som reser ut i egenskap av experter, erhåller 15 000 SEK per månad. SI betalar ut stipendiet månadsvis. Summan bedöms täcka mat- och boendekostnader, lokala resor under vistelsen och litteratur. Stipendiaten ordnar och bekostar själv försäkring och visering i samband med utlandsvistelsen.

Utöver stipendiet tillkommer ett resebidrag som engångsbelopp om 5 000 SEK.

Det är i vissa fall möjligt att dela upp vistelsen i två eller flera delar. En tydlig plan för detta måste då bifogas i bilaga 4 och styrkas av mottagande part i bilaga 1. Observera att stipendiet endast inkluderar ett resebidrag, vilket innebär att resekostnaden för övriga vistelser måste finansieras från annan, i ansökan namngiven källa.

Om en uppdelad vistelse består av delar kortare än en månad, måste dessa förläggas inom ett och samma kalenderår för att kunna beviljas.

Ansökningsperiod och process

Ansökningar till stödformen stipendier för utresande svenskar avseende vistelser som inleds under våren 2018 (tidigast i januari) tas emot mellan 1 och 31 oktober 2017. Ansökningar sker via SI:s ansökningsportal.  SI tar ej emot sena ansökningar.

Nästa utlysning för vistelser som inleds under sommar/höst 2018 öppnar preliminärt 1 april 2018. Mer information om nästa ansökningsomgång publiceras under våren 2018.

Bilagor till ansökan

Följande bilagor måste bifogas ansökan för att den ska kunna behandlas av Svenska institutet. Endast Inbjudan/Intyg om studieplats kan vid behov också skickas in per e-post som komplettering efter sista ansökningsdatum (dock senast 30 dagar före vistelsens början).

1. Inbjudan/Intyg om studieplats
Officiell inbjudan från handledare/kontaktperson vid mottagande lärosäte/organisation (gäller doktorander, forskare, experter, övriga). Studenter ska i stället för inbjudan bifoga ett antagningsbesked. Maximalt två sidor.

2. Rekommendationsbrev 1 – obligatoriskt
Rekommendation från hemuniversitet/organisation/arbetsgivare i Sverige. Maximalt två sidor.

3. Rekommendationsbrev 2 – valfritt
Kompletterande rekommendation. Maximalt två sidor.

4. Förslag på vistelse
Obligatorisk mall Förslag på vistelse skall användas.

5. Personlig motivering
Obligatorisk mall Personlig motivering skall användas.

6. CV
Den sökandes CV. Studenter (och praktikanter) ska förutom CV även bifoga en verifierad studiemeritförteckning/LADOK-utdrag. Maximalt tre sidor.

För mer information, vänligen kontakta: