Vår strategi och verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé grundar sig i att SI bidrar till förtroende och samverkan för Sverige i världen genom att förstå, informera, bygga upp och påverka relationer med människor i andra länder för att skapa inflytande, starkare relationer eller förändringar.

Vårt uppdrag från riksdag och regering är att öka omvärldens kännedom om, intresse och förtroende för Sverige, att öka samverkan i Sveriges närområde samt att främja en demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling. Vi arbetar för att uppnå uppsatta mål genom fyra expertroller:

Följa och analysera Sveriges relevans i andra länder

SI:s uppdrag och verksamhet kräver en ständig omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Förändrade uppfattningar och behov påverkar på vilket sätt svenska erfarenheter och kompetenser är relevanta och är viktigt för hur vi ska arbeta för att uppnå våra mål. Genom att förstå utvecklingen i andra länder och våra målgruppers behov och bild av Sverige ökar vi SI:s och svenska aktörers möjligheter att nå framgång i sina samarbeten med dessa länder.

Dela med oss av berättelser om Sverige, svenska kompetenser och erfarenheter

Genom att ständigt utveckla vår kommunikation kan vi berätta om Sverige på ett engagerande och tillgängligt sätt. Vi ger stöd kring metod, teknik, form och innehåll till individer och aktörer som vill agera i ett internationellt sammanhang så att de kan förmedla bilder av Sverige på ett angeläget och professionellt vis.

Stärka talanger, opinionsbildare och beslutsfattare i andra länder

Varje år får ca 1 350 utomeuropeiska studenter möjlighet att studera i Sverige tack vare SI:s stipendieprogram. Genom de kunskaper och ekonomiska resurser som vi förmedlar, stärker vi individers och institutioners kapacitet och förmåga att verka för ett demokratiskt, rättvist och hållbart samhälle. Våra ledarskapsprogram förmedlar kunskaper, metoder och verktyg i syfte att bidra till att stärka deltagarnas kapacitet för förändring. Deltagarna i programmen etablerar varaktiga relationer till varandra och till Sverige.

Utveckla och underhålla nätverk för långsiktiga mellanfolkliga relationer

Genom att vara relevanta för de nätverk som skapas av SI:s verksamhet bidrar vi långsiktigt till utveckling i Sverige och vår omvärld. Under sin studietid ingår stipendiaterna i Network for Future Global Leaders (NFGL) som bygger en stark gemenskap mellan stipendiaterna och en tydlig relation till Sverige som sedan ligger till grund för vår alumnverksamhet. Idag har vi över 15 000 alumner från nästan 140 olika länder. Alumnföreningar och alumnträffar arrangeras för att hålla relationen till Sverige aktiv.

Inom det relationsskapande arbetet har vi även en bidragsverksamhet där svenska organisationer kan söka medel för samarbetsprojekt med motparter i andra länder. Creative Force är ett stödprogram för att främja yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och demokrati via media och kultur. Vi har en stor verksamhet inom projektinitiering och tredjelandssamverkan för aktörer i Östersjöområdet. Inom vårt arbete i närområdet (Östersjöregionen) deltar vi också som stöd till internationella projekt som använder kultur eller media som ett verktyg för förändring.

Agenda 2030 – hela världens agenda

Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. I SI:s uppdrag ligger att ”främja en demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling”, vilket i stor utsträckning sammanfaller med ambitionen i Agenda 2030. Det centrala målet i vår strategi är nummer 17 – samarbete, vilket också är den röda tråden i vår verksamhet. Redan idag tangerar vår verksamhet i viss mån alla 17 hållbarhetsmålen, men arbetet fortsätter i alla delar av organisationen.

Vår strategi

SI:s strategi ska prägla all verksamhet och innebär att vi alltid på bästa sätt ska säkerställa:

Ömsesidighet

Sveriges internationella relevans och trovärdighet stärks genom ett perspektiv baserat på ömsesidighet, där nyttan för både svenska och utländska aktörer är tydlig. Samarbeten som bygger på ömsesidigt intresse och tydlig ansvarsfördelning skapar långsiktigt hållbara relationer.

Långsiktighet

Att arbeta med förtroendeskapande verksamhet är ett långsiktigt åtagande och ett perspektiv som behöver genomsyra all SI:s verksamhet. Det innebär att enskilda satsningar prövas i ett större sammanhang och inom en långsiktig plan för hur Sverige på bästa sätt tar hand om och vidareutvecklar de relationer som skapas av genomförda aktiviteter.

Taktiska val utifrån SI:s strategi

Målgruppsanpassning

Utgångspunkten för SI:s verksamhet är en god kunskap om våra målgrupper, deras förutsättningar, behov och intressen. På så sätt lägger vi grunden för att veta på vilka sätt Sverige och svenska kompetenser, erfarenheter och värderingar kan vara relevanta i andra länder och hur vi ska anpassa vår verksamhet och kommunikation.

Samarbetspartners

Förtroendet för Sverige och svenska aktörer i andra länder stärks av ett samordnat agerande med svenska utlandsmyndigheter, främjarorganisationer och andra aktörer. Genom val av samarbetspartners skapar vi ökat genomslag. Vi arbetar genom andra för att nå fler och skapa önskad förändring.

Geografisk inriktning

SI agerar globalt. Med ett särskilt fokus på länder i ekonomisk och annan form av samhällelig utveckling och på länder där låg kännedom eller stora värderingsskillnader hindrar ökad interaktion och internationalisering. I fokusländer eftersträvar vi mer av samordning med UM, svenska och lokala aktörer.

Effektivitet

All verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurser. Det innebär att verksamhet bedrivs och samordnas så att myndighetens kapacitet och kompetens stärks på ett sätt som medför synergier. Vi gör taktiska val utifrån god analys och internt lärande.