SI:s strategiska inriktning innebär att vi ska bidra till:

 • stärkt inflytande för Sverige och svenska intressen
 • ökat välstånd och stabilitet i närområdet
 • demokratisk, rättvis och hållbar utveckling i utvecklingsländer.

Vår vision är en värld där individer och stater samverkar för att lösa framtidens globala utmaningar.

Vår verksamhetsidé

SI bidrar till förtroende och samverkan för Sverige i världen genom att vara expert­organisation för offentlig diplomati.[1] Det gör vi i våra fyra expertroller.

 • Följa och analysera Sveriges relevans i andra länder
  Genom att förstå utvecklingen i andra länder, våra målgruppers behov och bild av Sverige samt bredda vår dialog med aktörer i Sverige ökar vi SI:s och svenska aktörers möjligheter att nå framgång i samverkan med andra länder.
 • Dela med oss av berättelser om Sverige, svenska kompetenser och erfarenheter
  Genom att ständigt utveckla vår kommunikation och stöd vad gäller metod, teknik, form och innehåll är vi relevanta för individer och aktörer som vill agera i ett internationellt sammanhang.
 • Stärka talanger, opinionsbildare och beslutsfattare i andra länder
  Genom de kunskaper och ekonomiska resurser som vi förmedlar stärker vi individers och institutioners kapacitet och förmåga att verka för ett demokratiskt, rättvist och hållbart samhälle.
 • Utveckla och underhålla nätverk för långsiktiga mellanfolkliga relationer
  Genom att vara relevanta för de nätverk som skapas av SI:s verksamhet bidrar vi långsiktigt till utveckling i Sverige och vår omvärld.

SI:s strategi ska prägla all verksamhet och innebär att vi alltid på bästa sätt ska säkerställa:

Ömsesidighet

Sveriges internationella relevans och trovärdighet stärks genom ett perspektiv baserat på ömsesidighet, där nyttan för både svenska och utländska aktörer är tydlig. Samarbeten som bygger på ömsesidigt intresse och tydlig ansvarsfördelning skapar långsiktigt hållbara relationer.

Långsiktighet

Att arbeta med förtroendeskapande verksamhet är ett långsiktigt åtagande och ett perspektiv som behöver genomsyra all SI:s verksamhet. Det innebär att enskilda satsningar prövas i ett större sammanhang och inom en långsiktig plan för hur Sverige på bästa sätt tar hand om och vidareutvecklar de relationer som skapas av genomförda aktiviteter.

Taktiska val utifrån SI:s strategi

Målgruppsanpassning

Utgångspunkten för SI:s verksamhet är en god kunskap om våra målgrupper, deras förutsättningar, behov och intressen. På så sätt lägger vi grunden för att veta på vilka sätt Sverige och svenska kompetenser, erfarenheter och värderingar kan vara relevanta i andra länder och hur vi ska anpassa vår verksamhet och kommunikation.

Samarbetspartners

Förtroendet för Sverige och svenska aktörer i andra länder stärks av ett samordnat agerande med svenska utlandsmyndigheter, främjarorganisationer och andra aktörer. Genom val av samarbetspartners skapar vi ökat genomslag. Vi arbetar genom andra för att nå fler och skapa önskad förändring.

Geografisk inriktning

SI agerar globalt. Med ett särkilt fokus på länder i ekonomisk och annnan form av samhällelig utveckling och på länder där låg kännedom eller stora värderingsskillnader hindrar ökad interaktion och internationalisering. I fokusländer eftersträvar vi mer av samordning med UM, svenska och lokala aktörer.

Effektivitet

All verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurser. Det innebär att verksamhet bedrivs och samordnas så att myndighetens kapacitet och kompetens stärks på ett sätt som medför synergier. Vi gör taktiska val utifrån god analys och internt lärande.

[1] Offentlig diplomati – att förstå, informera, bygga upp och påverka relationer med människor i andra länder för att skapa inflytande, starkare relationer eller förändringar.

2030

Hela världens agenda

Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

I SI:s uppdrag ligger att ”främja en demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling”, vilket i stor utsträckning sammanfaller med ambitionen i Agenda 2030. Det centrala målet i vår strategi är nummer 17 – samarbete, vilket också är den röda tråden i vår verksamhet. Redan idag tangerar vår verksamhet i viss mån alla 17 hållbarhetsmålen, men arbetet fortsätter i alla delar av organisationen.