47 certifierade alumnnätverk i 37 länder 2022 – Nepal och Azerbajdzjan bland nykomlingarna

47 Sverige och SI alumnnätverk i 37 länder och regioner. Det är resultatet efter årets certifieringsprocess. Vi är extra glada över att välkomna Azerbajdzjan, Liberia, Serbien och Nepal till det globala nätverket av alumner.

SI alumni network erbjuder nätverk och mötesplatser för alumner runt om i världen. I nätverken kan de knyta an till sin gemensamma erfarenhet av Sverige och arbeta tillsammans med fokus på det gemensamma målet  att bidra till en rättvis och hållbar framtid.

Alla alumnnätverk verkar enligt kärnvärdena: demokrati, transparens och inkludering. När ett alumninätverk uppfyller grundkraven, vilket inkluderar att ha en demokratiskt vald styrelse och ha en medlemsbas på minst 25 personer, kan nätverken bli certifierade av Svenska Institutet.

Certifierade alumninätverk kan ansöka om ekonomiskt stöd från Svenska institutet för att organisera aktiviteter med fokus på FN:s globala mål för hållbar utveckling eller svensk kultur. Certifierade nätverk får också tillgång till SI Alumni Toolkits och styrelseledamöterna erbjuds att delta i kurser och workshops som anordnas av SI.

Succailure Camp: Foto: SI Alumni Network Zimbabwe

Succailure Camp: Foto: SI Alumni Network Zimbabwe Antalet alumnnätverk har vuxit mycket under de senaste åren! I år certifierade Svenska Institutet 47 nätverk i 37 länder och regioner, en stor ökning jämfört med de 18 nätverk som certifierades för bara ett par år sedan. Dessa nätverk har tillsammans cirka 7 000 medlemmar som tillsammans utgör ett globalt hållbarhetsnätverk.

Ploggning. Foto: Sweden Alumni Network Pakistan North

Under 2021 organiserade alumnnätverken tillsammans cirka 100 aktiviteter både online och fysiskt med fokus på ett antal hållbarhetsmål såsom avfallshantering, biologisk mångfald, jämställdhet, demokrati och affärsnätverk. Under 2022 uppmuntras alla alumninätverk att organisera aktiviteter relaterade till SDG Mål 16 med fokus på rättvisa och inkluderande samhällen och vi ser fram emot att stödja de lokala alumnnätverken i deras viktiga arbete!