Bygger relationer och nätverk

SI:s samarbetar brett med myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och och lärosäten för att sprida kunskap om Sverige och främja långsiktiga relationer i utlandet. Genom vårt nära samarbete med Sveriges ambassader och konsulat erbjuder vi ett unikt nätverk för internationaliseringen av svenska kompetenser.
Scholarship holders at the Diploma Ceremony 2019

Om Sverige har relevanta och positiva associationer och väl utvecklade nätverk i omvärlden blir det lättare för svensk internationell politik att få genomslag, för svenska företag att bedriva handel och attrahera investeringar, för svenska lärosäten, svensk forskning och näringsliv att attrahera talang och för svensk kultur att få spridning.

Långsiktiga samarbeten

Utgångspunkten för vårt arbete är samarbete. Samarbeten som bygger på ömsesidigt intresse och tydlig lokalt ägarskap skapar långsiktigt hållbara relationer. Målet för verksamheten är att SI:s målgrupper – individer och institutioner – har stärkt sitt arbete för demokratisering och hållbarhet och sin förmåga att agera och förändra i sina specifika sammanhang.

Nätverk för ledare och förändringsaktörer

Vi arbetar också för att attrahera talang till Sverige, skapa och underhålla talangnätverk som bidrar till en demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling och till att höja Sveriges attraktionskraft som kunskapsnation. Genom studentplattformen studyinsweden.se och aktiviteter på ambassader, mässor och universitet runt om i världen, arbetar vi för att öka kunskapen om Sverige som studieland.

Svenska institutet arbetar aktivt med SI Network for Global Professionals (NFGP) – ett nätverk som syftar till att bygga en stark och långvarig relation mellan Sverige och SI:s stipendiater. Medlemmarna i nätverket erbjuds möjlighet att delta i evenemang, workshoppar och företagsbesök runt om i Sverige, för att få ökad kännedom om Sverige, skapa goodwill och kontakter.

Det relationsskapande arbetet i NFGP bygger en stark gemenskap mellan stipendiaterna och en tydlig relation till Sverige som sedan ligger till grund för vår alumnverksamhet. Deltagarna är nyckelpersoner för ett fortsatt utbyte och samarbete inom högre utbildning och forskning, men även i den internationella dialogen om demokrati, mänskliga rättigheter, hållbarhet och jämställdhet.

Kultur som verktyg för förändring

Creative Force är ett program som syftar till att främja yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och demokrati. Vi ger stöd till kreativa initiativ mellan svenska och internationella organisationer där man arbetar med kultur eller media som metod för förändring.

Svenska språket i världen

Svenska institutet samarbetar med de universitet och högskolor i utlandet som erbjuder svenskundervisning eller har kurser i Sverigestudier. Det rör sig om drygt 225 akademiska institutioner i ett fyrtiotal länder. Det finns runt 600 svensklärare som undervisar på hel- eller deltid. Intresset för att studera svenska har varit stabilt under lång tid. Varje år studerar cirka 18 000 studenter utanför Norden svenska.

Stödet till svenskundervisningen i utlandet är och har varit ett av Svenska institutets uppdrag sedan starten 1945.

Läs mer på webbplatsen Svenska språket i världen där du även hittar kontaktuppgifter till universiteten och högskolorna.