Vårt uppdrag

Svenska institutet är en myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. Vi arbetar med Sverigefrämjande, samarbete i Östersjöregionen och global utveckling.
Scholarship holders at the NFGL Kick-off event

Vårt uppdrag är att öka omvärldens kännedom om, intresse och förtroende för Sverige, att öka samverkan i Sveriges närområde samt att främja en demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling. Det innebär att vi ska bidra till:

 • stärkt inflytande för Sverige och svenska intressen
 • ökat välstånd och stabilitet i närområdet
 • en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling i utvecklingsländer

Möten och dialog 

Svenska institutet bygger långsiktiga relationer, mellan Sverige och andra länder, med målet att öka Sveriges attraktionskraft.

Vi arbetar med dagens och morgondagens opinionsbildare, beslutsfattare och talanger, i Sverige och utomlands och möjliggör för dem att mötas, dela erfarenheter och skapa förändring inom om demokrati, mänskliga rättigheter, hållbarhet och jämställdhet.

Möten och samtal sker också i våra digitala kanaler på svenska, engelska, ryska och arabiska, vid Svenska institutet i Paris och vid svenska ambassader runt om i världen.

Starka långsiktiga samarbeten ger bättre förutsättningar för en hållbar utveckling. Vi arbetar för ett ökat samarbete i vårt närområde kring Östersjön och bidrar till att länderna kan möta gemensamma utmaningar i linje med EU:s strategi för Östersjöregionen och det Östliga partnerskapet.

Kapacitetsutveckling

Samarbete med utvecklingsländer är en viktig och omfattande del av vårt uppdrag. Fokus ligger på kompetensutveckling, för individer som har potential att bidra till utveckling inom demokrati och rättigheter. Genom att koppla dem till svenska aktörer på området, skapas relationer som är av ömsesidig nytta.

Vi stärker framtidens ledare och lyfter samtidigt fram Sverige som ett bra land att leva i, för att attrahera studenter, forskare och talanger.

Vi arbetar i hela världen

Svenska institutets kärnverksamhet är i korthet att:

 • Analysera hur utländska målgrupper ser på Sverige, och hur det påverkar förutsättningarna för svenska aktörer i utlandet.
 • Vara ett expertstöd, för både privata och offentliga aktörer, som vill förmedla bilden av Sverige och svensk kompetens.
 • Sprida information om Sveriges värderingar och erfarenheter på områdena innovation, hållbarhet, kultur och kreativitet samt samhällslösningar.
 • Öka samverkan i Östersjöregionen, vilket är en förutsättning för Sveriges och regionens utveckling på sikt.
 • Stödja projekt som främjar demokratiutvecklingen i våra samarbetsländer.
 • Skapa relationer mellan svenska parter och morgondagens beslutsfattare världen över.
 • Verka för ökad rörlighet för studenter, forskare och kvalificerad arbetskraft till och från Sverige.
 • Ge stöd till svenskundervisning och sverigekunskap utomlands
 • Driva Sveriges enda kulturhus utomlands, Svenska institutet i Paris

Instruktion och regleringsbrev

Svenska institutet (SI) arbetar på uppdrag av riksdag och regering för att Sverige ska nå internationella mål inom en rad nyckelområden. Uppdraget spänner över utrikespolitik, utvecklings- och reformsamarbete och utbildningspolitik. Verksamheten styrs genom en Instruktion och genom vårt Regleringsbrev där myndighetens finansiering, uppdrag och särskilda förutsättningar specificeras.

Finansiering

SI:s verksamhet finansieras huvudsakligen genom anslag direkt via statsbudgeten. SI disponerar cirka 505 miljoner kronor av statens medel inom fyra utgiftsområden: internationell samverkan, internationellt bistånd, utbildnings- och universitetsforskning samt näringsliv. Av SI:s totala finansiering är cirka 300 miljoner kronor bidrag och stipendier varav ca 200 miljoner kronor finansieras med den svenska biståndsbudgeten.

SI:s olika deluppdrag är nära kopplade till varandra. Ett starkt förtroende för Sverige och svenska samarbetsparter är av betydelse för det svenska utvecklingssamarbetet, för Sveriges bidrag till utveckling i Östersjöregionen och för ökad internationalisering av svensk högre utbildning och svenska näringsliv.

Resultat

Styrning och uppföljning är en viktig fråga för SI och det sker löpande metodutveckling kring hur målen inom främjande och bistånd ska följas upp på lång och kort sikt.

SI gör bedömningen att myndighetens måluppfyllelse för 2020 är god i förhållande till uppdraget och regeringens internationella målsättningar.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

 

Remissyttranden

Svenska institutets inspel maa regeringens forskningsproposition

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Utredning för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar

Agenda 2030 och Sverige

Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige 

Ett oberoende public service för alla

Migrationsärendena vid UM

Konstnär oavsett villkor

En strategisk agenda för internationalisering

Fler filminspelningar till Sverige

Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete

Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik

Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd