Vårt uppdrag

Svenska institutet är en myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. Vi arbetar med Sverigefrämjande, samarbete i Östersjöregionen och global utveckling.

SI informerar om Sverige utomlands samt möjliggör internationella utbyten och samarbeten. Målet är att sätta vårt land på kartan och bygga goda relationer med individer, organisationer och andra länder. Om omvärlden har ett högt förtroende för Sverige ökar förutsättningar för handel, investeringar, turism och kulturutbyten. Det blir också lättare att locka internationella talanger och att bidra till en global hållbar utveckling.

SI främjar Sverige på olika sätt; vi tar fram kommunikationsmaterial och berättar om vårt land i våra sociala kanaler, ger stöd till svenskundervisning i utlandet och marknadsför Sverige som studiedestination.

Inom samarbetet i Östersjöregionen finansierar SI utbyten och gemensamma projekt för individer, organisationer och företag. Genom att erbjuda stipendier för studier samt organisera ledarskapsprogram och alumnverksamhet bygger vi relationer med världens unga ledare och bidrar till global utveckling.

För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi förstå hur omvärlden uppfattar oss, därför följer och analyserar vi bilden av Sverige utomlands. Vi bevakar vad som sägs om Sverige i internationell nyhetsmedia och i sociala medier, gör egna studier och undersöker hur Sverige rankas i olika mätningar.

Instruktion och regleringsbrev

SI arbetar på uppdrag av riksdag och regering för att Sverige ska nå internationella mål inom en rad nyckelområden. Uppdraget spänner över utrikespolitik, utvecklings- och reformsamarbete och utbildningspolitik. Verksamheten styrs genom en Instruktion och genom ett regleringsbrev där myndighetens finansiering, uppdrag och särskilda förutsättningar specificeras.

Finansiering

SI:s verksamhet finansieras huvudsakligen genom anslag direkt via statsbudgeten. SI disponerar cirka 560 miljoner kronor av statens medel inom fyra utgiftsområden: internationell samverkan, internationellt bistånd, utbildnings- och universitetsforskning samt näringsliv. Av SI:s totala finansiering avser cirka 311 miljoner kronor finansiering via utgiftsområde för internationellt bistånd för bland annat stipendier, ledarskapsprogram och projektbidrag.

SI:s olika deluppdrag är nära kopplade till varandra. Ett starkt förtroende för Sverige och svenska samarbetsparter är av betydelse för det svenska utvecklingssamarbetet, för Sveriges bidrag till utveckling i Östersjöregionen och för ökad internationalisering av svensk högre utbildning och svenskt näringsliv.

Resultat

Styrning och uppföljning är en viktig fråga för SI och det sker löpande metodutveckling kring hur målen inom främjande och bistånd ska följas upp på lång och kort sikt.

SI gör bedömningen att myndighetens måluppfyllelse för 2023 är god i förhållande till uppdraget och regeringens internationella målsättningar.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Remissvar

2024: Remissyttrande avseende förslag till förordning om inrättandet av en EU-talangreserv

2024: Svenska institutets remissvar avseende SOU

2023: Remissyttrande: Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandring

2023: Remissyttrande: Genomförande av det nya blåkortsdirektivet 

2022: Förslag till ändring av Ekonomistyrningsverkets föreskrifter (ÅR och budget) 

2022: Förslag till direktiv om varaktigt bosatta Tredjelandsmedborgares ställning 

2022: Förslag till direktiv om ett kombinerat tillstånd för arbete

2022: Remissyttrande: Stöd till audiovisuella verk

2022: Remissyttrande: Kreativ Sverige! 

2022: Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck