Svenska institutet bygger långsiktiga relationer, mellan Sverige och andra länder, med målet att öka Sveriges attraktionskraft.

Våra verktyg är att sprida information, utveckla kompetens, främja kultursamarbeten och ge finansiering och stipendier.

Vi samarbetar och främjar partnerskap med företag, universitet, kulturinstitutioner och ambassader.

Samarbeten och möten

Vi levandegör berättelsen om dagens Sverige – det samhälle som skapar Sveriges framgångar inom innovation, hållbarhet och kreativitet. Vi arbetar i dialog med dagens och morgondagens opinionsbildare, beslutsfattare och talanger, i Sverige och utomlands.

Möten och samtal sker också i våra digitala kanaler, vid svenska ambassader runt om i världen och vid kulturhuset Svenska institutet i Paris.

Starka långsiktiga samarbeten ger bättre förutsättningar för en hållbar utveckling. Vi arbetar för ett ökat samarbete i vårt närområde kring Östersjön och Östeuropa.

Kompetensutveckling

Samarbete med utvecklingsländer är en viktig och omfattande del av vårt uppdrag. Fokus ligger på kompetensutveckling, för individer som har potential att bidra till utveckling inom demokrati och rättigheter. Genom att koppla dem till svenska aktörer på området, skapas relationer som är av ömsesidig nytta.

Vi stärker framtidens ledare och lyfter samtidigt fram Sverige som ett bra land att leva i, för att attrahera studenter, forskare och talanger.

Vi arbetar i hela världen

Svenska institutets kärnverksamhet är att:

  • Analysera hur utländska målgrupper ser på Sverige, och hur det påverkar förutsättningarna för svenska aktörer i utlandet.
  • Vara ett expertstöd, för både privata och offentliga aktörer, som vill förmedla bilden av Sverige och svensk kompetens.
  • Sprida information om Sveriges värderingar och erfarenheter på områdena innovation, hållbarhet, kultur och kreativitet samt samhällslösningar.
  • Öka samverkan i Östersjöregionen, vilket är en förutsättning för Sveriges och regionens utveckling på sikt.
  • Stödja projekt som främjar demokratiutvecklingen i våra samarbetsländer.
  • Skapa relationer mellan svenska parter och morgondagens beslutsfattare världen över.
  • Verka för ökad rörlighet för studenter, forskare och kvalificerad arbetskraft till och från Sverige.
  • Ge stöd till svenskundervisning och sverigekunskap utomlands
  • Driva Sveriges enda kulturhus utomlands, Svenska institutet i Paris

Instruktion och Regleringsbrev

Svenska institutet (SI) arbetar på uppdrag av riksdag och regering för att Sverige ska nå internationella mål inom en rad nyckelområden. Uppdraget spänner över utrikespolitik, utvecklings- och reformsamarbete och utbildningspolitik. Verksamheten styrs genom en Instruktion och genom vårt Regleringsbrev där myndighetens finansiering och särskilda förutsättningar specificeras.

Finansiering

SI:s verksamhet finansieras huvudsakligen genom anslag direkt via statsbudgeten. SI disponerar cirka 505 miljoner kronor av statens medel inom fyra utgiftsområden: internationell samverkan, internationellt bistånd, utbildnings- och universitetsforskning samt näringsliv.

Av SI:s totala finansiering är cirka 300 miljoner kronor bidrag och stipendier och ungefär två tredje delar av denna summa finansieras med den svenska biståndsbudgeten. SI:s olika deluppdrag är nära kopplade till varandra. Ett starkt förtroende för Sverige och svenska samarbetsparter är av betydelse för det svenska utvecklingssamarbetet, för Sveriges bidrag till utveckling i Östersjöregionen och för ökad internationalisering av svensk högre utbildning och svenska näringsliv.

Vikten av att skapa förtroende för Sverige och svenska kompetenser går som en röd tråd genom all SI:s verksamhet. SI tillämpar därför en gemensam modell (se grafik nedan) för att bedöma hur myndighetens insatser bidrar till att Sveriges övergripande internationella målsättningar nås.

 

Resultat

Styrning och uppföljning är en viktig fråga för SI och det sker löpande metodutveckling kring hur målen inom främjande och bistånd ska följas upp på lång och kort sikt.

SI gör bedömningen att myndighetens måluppfyllelse för 2016 är god i förhållande till uppdraget och regeringens internationella målsättningar.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Välkommen att kontakta oss på si@si.se.

Remissyttranden

Migrationsärendena vid UM

Konstnär oavsett villkor

En strategisk agenda för internationalisering

Fler filminspelningar till Sverige

Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete

Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik

Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd