Om SI

Svenska institutet är en myndighet som skapar förtroende för Sverige och svenska kompetenser. Förtroende är grunden för utveckling i Sverige och omvärlden.

Svenska institutet (SI) lägger grunden för långsiktiga relationer mellan Sverige och andra länder genom att på olika sätt dra nytta av svenska styrkor. Genom möten, utbyten och dialog med omvärlden bidrar SI till utveckling och skapar ett förtroende för Sverige, vilket underlättar för företag, universitet, kulturinstitutioner, kommuner och andra som är beroende av Sveriges attraktionskraft.

Informationsspridning, kompetensutveckling, kultursamarbete och stipendier är SI:s huvudsakliga verktyg. Arbetet sker oftast i samverkan med ambassader och konsulat eller genom stöd till och partnerskap med andra som vill bygga relationer med utlandet.

Dialog med målgrupper

I etablerade ekonomier i Asien, Amerika, Europa och Afrika arbetar SI med att levandegöra det samhälle som skapar Sveriges framgångar inom innovation, hållbarhet och kreativitet. Berättelsen om dagens Sverige utvecklas i dialog med SI:s målgrupper utomlands: dagens och morgondagens opinionsbildare, beslutsfattare och talanger. Digitala kanaler, ambassader runt om i världen, och inte minst kulturhuset Svenska institutet i Paris är viktiga plattformar.

Utifrån grundidén om ömsesidig nytta för Sverige och omvärlden arbetar SI för ökat samarbete i närområdet kring Östersjön och Östeuropa. En väl integrerad region skapar en hållbar utveckling som även kommer Sverige till del.

Biståndsverksamhet

SI har också ett omfattande samarbete med utvecklingsländer, främst med fokus på kompetensutveckling för individer som har potential att bidra till minskad fattigdom och utveckling inom demokrati- och rättighetsfrågor. Genom att koppla dem till svenska aktörer på området, skapas relationer som är av ömsesidig nytta.

Att skapa talangmobilitet – rörlighet för studenter, forskare och arbetskraft – är en central utmaning för många länder. SI arbetar konsekvent med att lyfta fram Sverige som ett bra land att leva, studera och arbeta i, på lång eller kort sikt. En stor del av SI:s biståndsverksamhet syftar till kunskapsuppbyggnad i utvecklingsländer.

Kärnverksamheten

SI:s kärnverksamhet är:

  • att följa och analysera hur SI:s målgrupper ser på Sverige och hur det påverkar förutsättningarna för svenska aktörer
  • att vara ett expertstöd för privata och offentliga aktörer som vill kommunicera Sverige och svenska styrkor och erfarenheter utomlands
  • att sprida information om Sveriges värderingar och erfarenheter på områdena innovation, hållbarhet, kultur och kreativitet och samhällslösningar
  • att öka samverkan i Östersjöregionen, vilket är en förutsättning för Sveriges och regionens utveckling på sikt
  • att arbeta med biståndsinsatser som bidrar till fattigdomsbekämpning och demokratiutveckling i våra samarbetsländer och samtidigt skapar förtroende för Sverige
  • att skapa relationer mellan svenska parter och morgondagens beslutsfattare världen över
  • att tillsammans med universitet och högskolor verka för ökad rörlighet för studenter, forskare och kvalificerad arbetskraft till och från Sverige, vilket skapar utveckling och innovation både i Sverige och i omvärlden
  • att ge stöd till svenskundervisning och sverigekunskap utomlands
  • att driva Sveriges enda kulturhus utomlands, Svenska institutet i Paris

SI välkomnar samarbeten, särskilt med bäring på områdena innovation, hållbarhet, kultur och kreativitet samt samhällslösningar.

SI ingår i det europeiska nätverket European Union National Institutes for Culture (EUNIC).

Kontakta oss gärna via si(a)si.se för förfrågningar.

Den som vill berätta om Sverige utomlands hittar även kostnadsfria konkreta verktyg på sharingsweden.se.

För frågor om projektstöd, stipendier och annan finansiering

Mer information

För information om SI:s förvaltning och övriga frågor, kontakta si(a)si.se.