Stärker framtidens ledare

SI genomför ledarskapsprogram för beslutsfattare och opinionsbildare i våra samarbetsländer. Målet är att stärka arbetet med en hållbar utveckling i deltagarnas egna länder och skapa viktiga relationer för Sverige.

En gemensam nämnare för SI:s ledarskapsprogram är att de förmedlar kunskaper och färdigheter i syfte att bidra till stärkt ledarskap med utgångspunkt i svenska utrikespolitiska profilfrågor, med inriktning på mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Målgrupperna för programmen skiftar och omfattar såväl deltagare från privat som offentlig sektor, såväl som unga ledare inom det civila samhället.

Våra utbytes- och utvecklingsprogram syftar till att skapa långsiktiga relationer och ömsesidiga läroprocesser genom möten, utbildning och kulturella upplevelser samt stärka öppenhet och demokratiska strukturer.

Managementprogrammet är en unik ledarskapsutbildning för unga företagsledare från Afrika, Asien och norra Europa. Syftet är att bygga ett varaktigt, aktivt nätverk med fokus på hållbart företagande och stärka relationer mellan de deltagande länderna.

She Entrepreneurs  är ett ledarskapsprogram för unga kvinnliga entreprenörer i Mellanöstern och Nordafrika. Målet med programmet är att ge deltagarna innovativa verktyg för att kunna arbeta med hållbar utveckling och att skapa ett unikt nätverk av unga kvinnliga entreprenörer.

SI Leader Lab är ett program för ledare från civilsamhället i Sydasien och Mellanöstern som arbetar för jämställdhet.  Målet med programmet är att ge deltagarna verktyg och kunskap som stärker deras ledarskap, team och arbete med påverkan.

Baltic Leadership Programme: Svenska institutets projektledarutbildning i Östersjöregionen syftar till att utveckla regionen genom att föra samman framtidens ledare och ge dem verktyg som behövs för att skapa framgångsrika gränsöverskridande samarbeten.

Swedish Institute SHE Leadership Programme är ett ledarskapsprogram för unga kvinnliga ledare och entreprenörer i Saudiarabien. Målet med programmet är att stärka deltagarnas ledarskapsförmåga och att skapa ett unikt nätverk av unga kvinnliga ledare och entreprenörer. Ledarskapsprogrammet bidrar till SI:s uppdrag att bygga mellanfolkliga relationer och främja förtroende för Sverige.