Vi analyserar Sverigebilden

SI är experter på hur Sverige uppfattas i olika frågor globalt och arbetar löpande med studier och analyser av bilden av Sverige. Vi följer och mäter uppfattningen om Sverige i andra länder och analyserar hur Sverige är relevant för internationella målgrupper. Genom egna studier, omvärldsbevakning och analys bygger myndigheten kunskap om specifika frågor och händelser som kan påverka bilden av Sverige.
Foto: Lieselotte van der Meijs/imagebank.sweden.se

Aktuellt Aktuellt

Glaspelare vid Sergels torg i Stockholm, lyser i gult och blått - för att markera stöd till Ukraina.
Foto Jessica Gow / TT
Bilden av Sverige utomlands 2022
Svenska institutet presenterar 2022 års rapport om bilden av Sverige utomlands. 2022 var ett år som till stor del dominerades av Rysslands invasion av Ukraina och av geopolitisk och ekonomisk instabilitet.
Läs Bilden av Sverige utomlands 2022
Fotografi över Stockholms hustak
Omvärldens bild av Sverige – Sveriges position i Nation Brands Index 2022
Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) är en årlig undersökning som mäter styrkan i 60 länders nationsvarumärken. Sverige rankas på plats nio i årets undersökning och finns därmed återigen med bland de tio länder som rankas högst – vilket pekar mot ett stabilt och starkt varumärke.
Läs Omvärldens bild av Sverige - Sveriges position i Nation Brands Index
Notis eller världsnyhet? Hur riksdagsvalet i Sverige 2022 porträtterats utomlands
Svenska institutet (SI) har undersökt hur internationella medier samt sociala medier rapporterade om det svenska riksdagsvalet 2022.
Läs rapporten här
Foto: Henrik Trygg
Så uppfattas Sverige i Baltikum
Svenska institutet (SI) har undersökt bilden av Sverige i Estland, Lettland och Litauen. Även mediebilden och kännedomen om Sverige har undersökts.
Läs rapporten här
Bild: Hans-Olof Utsi/imagebank.sweden.se
Så uppfattas Sverige av EU-länderna
Inför Sveriges kommande ordförandeskap i EU första halvåret 2023 har Svenska institutet (SI) tagit fram en rapport som har undersökt bilden av Sverige i samtliga EU-länder. SI har även undersökt kännedomen om EU och dess institutioner i medlemsländerna.
Läs rapporten här
People sitting outside talking
Bild: Faramarz Gosheh/imagebank.sweden.se
Unga i Indien, Japan och Sydkoreas bild av Sverige
Svenska institutet (SI) har i uppdrag att öka intresset och förtroendet för Sverige utomlands. Ett av myndighetens huvuduppdrag är att analysera bilden av Sverige hos olika målgrupper och i olika länder. Hur Sverige uppfattas och den bild som olika målgrupper har av Sverige spelar roll för att attrahera turism, talanger och investeringar till Sverige. Den här rapporten undersöker bilden av Sverige bland unga i storstäder i Indien, Japan och Sydkorea.
Läs rapporten här
Ett säte med en svensk flagg.
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
Så ser utländska marknader på Sverige
Svenska institutet (SI) har i uppdrag att analysera omvärldens bild av Sverige. Idag presenteras en rapport där uppfattningen om Sverige hos representanter för näringslivet i Danmark, Norge, Finland, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och USA har undersökts.
Läs rapporten här
Foto: Ulf Grünbaum/Imagebank.sweden.se
Bilden av Sverige utomlands 2021
Svenska institutet presenterar 2021 års rapport om bilden av Sverige utomlands. Året präglades till stor del av coronapandemin och hanteringen av den. Rapporteringen om den svenska pandemihanteringen var dock inte lika omfattande som 2020. Rapporteringen täcker till exempel idrott, inrikesfrågor som kriminalitet och säkerhetsfrågor samt politiska händelser.
Läs rapporten här
Bild över Sverige från ovan.
Foto: Shutterstock
Omvärldens bild av Sverige - Sveriges position i Nation Brands Index 2021
Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) är en årlig undersökning som mäter styrkan i 60 länders nationsvarumärken. Sverige rankas på plats nio i årets undersökning och finns därmed återigen med bland de tio länder som rankas högst – vilket pekar mot ett stabilt och starkt varumärke.
Läs Omvärldens bild av Sverige - Sveriges position i Nation Brands Index 2021
Några studenter sitter utomhus tillsammans.
Foto: Magnus Liam Karlsson/imagebank.sweden.se
Sverigebilder i Kina
Rapporten undersöker Sverigebilden hos unga kineser i storstäder respektive Sverigealumner samt mediebilden av Sverige i kinesiska nyhetsmedier och sociala medier. Sverige är relativt välkänt bland unga kineser. Samtliga respondenter har hört talas om eller känner till Sverige. Nästan hälften av de unga kineserna uppger att de har kännedom om Sverige, 37 % uppger att de har begränsad kännedom och 17 % att de bara känner till Sverige vid namn.
Läs Sverigebilder i Kina
Two people kayaking.
Foto: Henrik Trygg
Bilden av Sverige i Central- och Östeuropa
Alla länder som ingår i studien tillhör Sveriges närområde och har många olika typer av utbyten och kontakter med Sverige. Samtidigt som det finns stora skillnader mellan länderna, uppger en majoritet av allmänheten i alla länder att de har en bra eller mycket bra bild av Sverige. Allra mest positiv bild av Sverige har man i Ukraina. Samtidigt visar studierna att kännedomen om Sverige är låg. Sverige förknippas med positiva egenskaper som stabilt och vackert och värden som öppenhet och modernitet.
Läs Bilden av Sverige i Central- och Östeuropa
Foto: Friluftsbyn Höga Kusten
Bilden av Sverige i Ryssland
Svenska institutet presenterar för första gången en studie av bilden av Sverige i Ryssland. Samtidigt som bilden av Sverige är god, finns utrymme att utveckla kunskapen om Sverige ytterligare, då allmänheten i Ryssland har låg kunskap om landet. Betydande andelar känner endast till Sverige vid namn och kunskapen om Sverige bygger oftast inte på erfarenheter av besök i landet eller på personliga kontakter.
Läs Bilden av Sverige i Ryssland
Luftballong flyger över Småland
Foto: Patrik Svedberg
Bilden av Sverige utomlands 2020
Svenska institutet presenterar 2020 års rapport om bilden av Sverige utomlands. Det har varit ett exceptionellt år för rapporteringen om Sverige. Aldrig tidigare har en specifik händelse som Sveriges hantering av coronapandemin skapat sådan uppmärksamhet. Bilden av Sverige är generellt positiv och Sverige fortsätter att ligga i topp i flera internationella mätningar.
Läs Bilden av Sverige utomlands 2020
En ensam fiskebåt på havet
Foto: Per Pixel Petersson
Bilden av Sverige i Norden
Svenska institutets rapport om bilden av Sverige i Norden visar att bilden är god, kännedomen om Sverige är hög och att det finns ett starkt stöd för ökat samarbete mellan respektive land och Sverige. Samtidigt uppger en betydande andel av de tillfrågade att deras bild har försämrats under det senaste året. Den vanligaste anledningen till detta uppges vara Sveriges hantering av coronapandemin.
Läs Bilden av Sverige i Norden
Bilden av Sverige i världen 2019
Svenska institutets årsrapport för 2019 visar att Sverige rankas främst av 50 länder på miljöområdet. Rapporten visar också att det svenska nationsvarumärket är rankat på plats 10 bland de 50 länder som ingår i studien. En position som stärkts något under 2010-talet. Sverige toppar även internationella index och utmärker sig inom hållbarhet, innovation och samhällsstyre.
Läs Årsrapporten bilden av Sverige i världen 2019
Trikåfabriken, Hammarby Sjöstad. Foto: SI
Bilden av Sverige i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien
SI gör nu en analys av Sverigebilden i Gulfregionen som fokuserar på de två befolkningsmässigt största länderna i regionen, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten (FAE). I Dubai (FAE:s största stad) kommer världsutställningen Expo 2020 att äga rum.
Läs rapporten Bilden av Sverige i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien
Photo: Shutterstock
Bilden av Sverige i Amerika
I rapporten undersöker Svenska institutet bilden av Sverige i USA, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko och Peru. Rapporten syftar till att förstå hur Sverige uppfattas samt vilka teman och områden de svarande associerar med Sverige. En diskussion om huruvida bilden av Sverige är i förändring har pågått under senare år och därför har även frågor om huruvida de svarande anser att deras bild har förändrats under det senaste året inkluderats.
Läs rapporten Bilden av Sverige i Amerika 2019
Bilden av Sverige i utlandet 2018
Svenska institutets årsrapport för 2018 visar att bilden av Sverige utomlands är övervägande positiv. Sverige toppar internationella index och utmärker sig inom hållbarhet, innovation och globala frågor. På digitala plattformar är samtalet om Sverige mångfacetterat och handlar om alltifrån sport och underhållning till politik och migration.
Öppna rapporten som pdf
”Notis eller världsnyhet? Det svenska valet 2018 i internationell rapportering och på sociala medier”
Rapporten undersöker hur stora nyhetsmedier i nio olika länder – Frankrike, Kroatien, Polen, Ryssland, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och USA – rapporterade om det svenska riksdagsvalet, samt hur valet diskuterades i engelskspråkiga sociala medier och nyhetsmedier globalt. Resultaten jämförs med det utrymme andra nyheter från Sverige fått under året internationellt.
Öppna rapporten som pdf
Foto: Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se
Sverige i ett nytt ljus?
Svenska institutet sammanfattar i den här rapporten bilden av Sverige 2015–2017. Bilden av Sverige utomlands är fortsatt övervägande positiv men synen på Sverige är idag mer mångfacetterad och komplex än för bara fem till tio år sedan.
Öppna rapporten som pdf
Bilden av Sverige i Nederländerna
I Nederländerna associerar man Sverige framför allt med hållbarhetsfrågor, kultur, utbildning/forskning och till en något lägre grad mänskliga rättigheter. Läs mer om hur Sverige uppfattas i Nederländerna.
Öppna rapporten som pdf
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
Bilden av Sverige i Kanada och USA
Bilden av Sverige i USA har fått stor uppmärksamhetunder senare år. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till en ökad förståelse för hur Sverige uppfattas i Nordamerika.
Öppna rapporten som pdf
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
Efter flyktingkrisen: fortsatt positiv bild av Sverige, med negativa inslag i två länder
Mot bakgrund av den internationella rapporteringen om Sveriges hantering av flyktingkrisen 2015, har Svenska institutet undersökt bilden av Sverige i sju europeiska länder; Tyskland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ungern, Polen och Turkiet.
Öppna rapporten som pdf
Foto: Cecilia Larsson Lantz/Imagebank.sweden.se
Feministisk utrikespolitik: Rött skynke eller vit flagg?
Rapporten ger en bild av synen på begreppen jämställdhet och feminism i ett antal länder av intresse för Sveriges internationella målsättningar. Undersökningen är genomförd av Svenska Institutet.
Öppna rapporten som pdf
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
Sverigebilden i Kina (2016)
Studien ska skapa en bild av hur den kinesiska allmänheten ser på Sverige, med fokus på unga kineser i storstadsregioner. Undersökningen har gjorts av Kairos Future på uppdrag av Sveriges ambassad i Peking och med stöd från Svenska institutet.
Öppna rapporten som pdf
Foto: Ann-Sofi Rosenkvist/imagebank.sweden.se
Bilden av Sverige: Ryssland
Rapporten gjordes under våren 2016. Den väger samman flera studier och indikatorer kopplade till frågan om Sverigebilden i Ryssland mellan åren 2014 och 2016. Svenska institutet gjorde analysen som utgår från tre enkätundersökningar, djupintervjuer samt studier av rapportering i sociala och textbaserade medier.
Öppna rapporten som pdf