Sverigebilden i MENA och Asien. Delrapport 1

Svenska institutet har undersökt hur Sverige uppfattas av allmänheten i ett antal länder i Mellanöstern och Asien mot bakgrund av det senaste årets händelser med bland annat koranbränningar och informationspåverkanskampanjen mot svensk socialtjänst. Studien bygger på svar från 9 000 respondenter i Saudiarabien, Egypten, Marocko, Iran, Irak, Turkiet, Indien, Indonesien och Pakistan och genomfördes i oktober och november 2023.
Bilden visar andel som är positiva, neutrala eller negativa till Sverige

Undersökningen visar att:

  • Uppfattningen om Sverige är övervägande positiv

I samtliga nio länder har fler en positiv än en negativ uppfattning om Sverige. Mest positiv uppfattning finns i Egypten, Indien och Indonesien.

Hög livskvalitet och starkt engagemang i miljöfrågor anser respondenterna vara Sveriges främsta styrkor. Man förknippar Sverige med ord som säkert, vackert, stabilt och modernt, Man anser också att Sverige är särskilt attraktivt som turistdestination.

  • Var femte person i Saudiarabien och Iran är negativt inställd till Sverige

Andelen negativa till Sverige i Saudiarabien, Iran, Irak, Turkiet, Pakistan och Marocko är högre än den i de flesta andra länder som SI undersökt. Den främsta förklaringen till den negativa bilden är inställningen till väst och till liberala sekulära värderingar.

  • Bilden av Sverige har påverkats av koranbränningar och LVU-kampanjen

Var fjärde person som läst om koranbränningar eller kidnappning av barn har en negativ bild av Sverige. ​Nästan hälften av de som anger att de har fått en försämrad bild av Sverige uppger intolerans, särskilt mot muslimer och islam, som orsak.

  • Erfarenhet av Sverige ger en mer positiv bild

Tre av fyra som läst om koranbränningar och LVU-kampanjen har inte fått en försämrad bild av Sverige, och har inte heller en negativ bild av Sverige. De som tagit del av en negativ nyhetsrapportering, alternativt felaktiga påståenden om Sverige, men trots det förblir positiv eller neutral till Sverige har ofta egna erfarenheter av Sverige eller en individualistisk världsbild.

Under våren 2024 kompletteras undersökningen med en studie av mediebilden samt intervjuer med näringslivsaktörer i ett urval av länderna.

Läs rapporten i sin helhet

Fakta om studien

Studien genomfördes av undersökningsföretaget Enkätfabriken mellan den 18 oktober och den 26 november 2023. Antalet respondenter i varje land är cirka 1 000 och undersökningen gjordes på sex språk: arabiska, engelska, hindi, urdu, persiska, indonesiska. Populationen är främst den internetbaserade befolkningen.

Enkätfrågorna handlar primärt om olika aspekter av Sverige, där respondenterna ombetts göra självskattningar av sin uppfattning. En blandning av självrekryterade och slumpmässigt utvalda respondenter har använts i syfte att få en så bred och representativ variation av respondenter som möjligt.