Bilden av Sverige utomlands 2020

Våra analyser visar att det svenska nationsvarumärket på ett övergripande plan fortsatt är starkt. Samtidigt har Sveriges ranking förändrats i några länder.
Hot air balloon

Internationella index visar att Sverige även under 2020 rankas högt inom en rad olika områden, däribland samhälle och demokrati, näringsliv och innovation. Vår rapport visar också att Sverigebilden utomlands generellt sett är god.

Frågan i vilken utsträckning pandemin påverkat omvärldens bild av Sverige har inte ett svar.  En majoritet
uppger att deras bild av Sverige inte har förändrats det senaste året, samtidigt är det tydligt att det finns skillnader mellan länder. SI kan också konstatera att den internationella nyhetsrapporteringen om Sverige och coronapandemin huvudsakligen varit faktabaserad och nyanserad, men att det finns artiklar som haft en mer negativ eller positiv ton.

Läs mer om bilden av Sverige utomlands 2020