Uppfattningen om Sverige på västra Balkan

På västra Balkan är kännedomen om Sverige hög och uppfattningen om vårt land mycket positiv. En starkt bidragande orsak till den positiva Sverigebilden är att en allmänhet på västra Balkan har släkt och vänner i Sverige.
Ung kvinna som tittar ner i sin mobil.

Hög kännedom och positiv uppfattning om Sverige  

Kännedomen om Sverige är i huvudsak hög och uppfattningen om Sverige är på en övergripande nivå mycket positiv i alla länder. Allra mest positiv är den i Albanien, Bosnien och Hercegovina. Bland alumnerna är uppfattningen om Sverige ännu mer positiv. Sverige associeras främst med ord som stabilt, säkert och modernt, men även med pålitligt och hållbart.  

Sverige anses vara säkert att bo i och besöka, ha hög livskvalitet, värdera jämlikhet i samhället och bete sig ansvarsfullt för att skydda miljön. Inom andra områden varierar synen på Sverige. Den mest positiva uppfattningen om det svenska samhället och Sveriges hållning internationellt återfinns i Albanien. Sverige anses i hög utsträckning vara kompetent och ärligt styrt och utvecklas i rätt riktning. I Serbien kan lägre kännedom om Sverige i kombination med en mer negativ nyhetsrapportering ha bidragit till att man inte är lika positiv.   

Internationella relationer påverkar uppfattningen 

Genom ett omfattande stöd till Ukraina och Natoansökan har Sverige under det senaste året tydligt positionerat sig som en del av väst. Hur detta uppfattas på västra Balkan speglar ländernas syn på västvärlden och Ryssland. I Albanien och Kosovo anser många att Sverige har positiva relationer med andra länder och agerar ansvarsfullt inom internationell fred och säkerhet. Serbien har minst positiv syn på Sveriges agerande internationellt, vilket kan hänga samman med hur det egna landet orienterar sig internationellt.  

Alumnerna har en mycket positiv syn på både det svenska samhället och Sveriges internationella hållning. De har en västorienterad hållning och ser Sverige som ett land som delar deras värderingar. Synen på Ryssland är negativ och synen på USA positiv.  

Mycket stort intresse för samarbete med Sverige  

Både en allmänhet och alumnerna har ett mycket stort intresse av samarbete med Sverige. Sverige anses bland annat ha erfarenhet och kunskap inom hälsa och social välfärd samt utbildning: områden som anses vara stora utmaningar i länderna. Framför allt anses dock Sverige ha erfarenhet och kunskap inom mänskliga rättigheter och möjligheter för unga. 

Sverige har även stor attraktionskraft inom andra områden. I flera länder anses Sverige vara lika attraktivt som land att bo och arbeta i och som turistmål, vilket är ovanligt i en internationell jämförelse.  

Hög kännedom om Sverige som biståndsgivare  

Kännedomen om Sverige som biståndsgivare är hög både bland en allmänhet och bland alumnerna. Alumnerna har en lika positiv uppfattning om Sverige som biståndsgivare som om Sverige generellt, medan allmänhetens uppfattning är i nivå med uppfattningen om andra givarländer.

Läs hela rapporten: Uppfattningen om Sverige på västra Balkan