Bilden av Sverige utomlands 2023

SI:s rapport om bilden av Sverige 2023 visar att den fortfarande är stabil och positiv i stora delar av världen men att den har förändrats i vissa länder. Sverigebilden har förbättrats i västländer, samtidigt som den har försämrats i en del länder i Mellanöstern, Nordafrika och Asien. Trots de motsägelsefulla bilderna är Sveriges nationsvarumärke starkt.

2023 var ett år präglat av flera stora händelser av olika karaktär. Koranbränningar och Sveriges väg mot ett Natomedlemskap väckte stora rubriker internationellt, likaså Loreens vinst i Eurovision och det svenska
landslagets brons i fotbolls-VM. I rapporten pekar SI ut fem övergripande slutsatser:

  1. Bilden av Sverige är stabil och positiv i stora delar av världen. Bilden har legat stabil under flera år.
  2. Det finns parallella och motsägelsefulla bilder av Sverige. I västländer har bilden förbättrats, i vissa länder i Mellanöstern har den försämrats.
  3. Sveriges nationsvarumärke är starkt. Sverige är attraktivt för handel och investeringar, grön omställning, demokrati och ett starkt samhällsstyre. Genom vår attraktionskraft konkurrerar vi om talang och investeringar med några av världens starkaste ekonomier.
  4. Det finns aktörer som medvetet vill skada bilden av Sverige genom att koppla samman händelser i Sverige och Sveriges hållning med globala konfliktytor. Desinformation om Sverige utgör en utmaning.
  5. Sveriges starka nationsvarumärke, attraktionskraft och relationer med omvärlden utgör en grund för motståndskraft mot desinformation. Det är viktigt att fortsätta att ha internationell närvaro, dialog och erfarenhetsbyte med andra länder. ​

Läs rapporten: Bilden av Sverige utomlands 2023

Läs rapporten på engelska: The image of Sweden abroad 2023