Sverigebilden efter koranbränningar och LVU-kampanjen: En undersökning i nio länder i MENA-regionen, Asien och Turkiet

SI har undersökt hur Sverige uppfattas av allmänheten i ett antal länder i Mellanöstern, Nordafrika, Asien och Turkiet, hur medierapporteringen om Sverige sett ut och i vilken grad den har påverkat allmänhetens uppfattning, samt hur svenska näringslivsrepresentanter i dessa länder upplevt det gångna året.
Winter walk with pram

Studien visar att:
• Medierapporteringen om Sverige har varit kritisk och mycket omfattande. 1 av 3
av de tillfrågade har tagit del av rapporteringen om koranbränningar samt 1 av 5 har
tagit del av LVU-kampanjens budskap.

• Koranbränningarna och LVU-kampanjen har haft en viss negativ effekt på
Sverigebilden. Den negativa påverkan återfinns i huvudsak i Saudiarabien och
Marocko. 1 av 10 i samtliga länder uppger att de fått en försämrad och mer negativ bild
av Sverige. Dock är det viktigt att komma ihåg att en majoritet av de tillfrågade fortsatt
är positiva eller neutrala till Sverige.

• Händelserna har haft en begränsad påverkan på svenska företag i regionen. Drygt
hälften av de tillfrågade svenska företagen som intervjuats vittnar om att de varit
oroliga för en negativ påverkan till följd av koranbränningarna och LVU-kampanjen.
Rapporteringen har dock inte påverkat deras möjligheter att göra affärer på sikt.
Studien visar att det svenska varumärket står starkt och att svenska företag i de
undersökta länderna har en viktig roll som bärare av svenska lösningar och värderingar,
men den oroväckande utvecklingen i regionen innebär stora utmaningar för svenska
aktörer.

• Erfarenhet av Sverige skapar motståndskraft mot en försämrad uppfattning om
Sverige. Om en person har egna positiva upplevelser som förknippas med Sverige är
steget längre till att den ändrar uppfattning vid vilseledande eller negativa påståenden.
Erfarenhet av Sverige kan t ex innebära att ha studerat i Sverige, tagit del av svensk
kultur eller köpt svenska varor.

• Det viktigt att fortsätta främja och sprida kunskap om Sverige till allmänheten i
länderna. För att kunna utveckla arbetet i den riktningen innefattar studien ett antal
personas, eller persontyper som baseras på bl.a. attityd till Sverige, utbildningsnivå,
värderingar och erfarenhet av Sverige. De kan användas för att illustrera hur olika
variabler påverkar synen på Sverige, samt som underlag i utvecklingen av strategier för
att öka kännedom om och förtroendet för Sverige i regionen.

Här kan du ta del av rapporten Sverigebilden efter koranbränningar och LVU-kampanjen i sin helhet