Bilden av Sverige i Baltikum

Sverige och de baltiska länderna flätas samman av såväl historiska som nutida band. Studien visar att bilden av Sverige är god i de baltiska länderna. Associationerna till Sverige är överlag mycket positiva och intresset för att resa till och samarbeta med Sverige är stort.
Archipelago

Kontakterna mellan Sverige och de baltiska länderna är omfattande inom många områden och Sverige är närvarande i länderna genom inte minst näringsliv. I Sverige finns ett stort antal personer som har
rötter i de baltiska länderna och länderna flätas också samman
genom en värdegemenskap och en gemensam hållning i många internationella frågor.

Så är det även i Estland som delvis särskiljer sig genom att ha en mindre positiv syn på
svensk samhällsutveckling. Att Sverige har ansökt om Nato-medlemskap har tagits emot
mycket väl i alla de baltiska länderna och bedöms kunna ha bidragit till en mer positiv bild.

Samtidigt har stora grupper i alla länderna låg kännedom om Sverige, vilket pekar mot att
det även framöver finns behov av såväl kommunikations- som relationsskapande insatser.

Läs hela studien om bilden av Sverige i de baltiska länderna