Bilden av Sverige i EU – uppfattning om Sverige bland allmänheten i medlemsländerna

SI genomfört en undersökning av bilden av Sverige bland en allmänhet i samtliga EU-länder. Undersökningen, som besvarats av omkring 25 000 respondenter, undersöker även allmänhetens syn på EU och EU:s betydelse för att adressera gemensamma utmaningar samt på vilka områden Sverige uppfattas kunna bidra inom EU-samarbetet.

Undersökningen visar att en majoritet av allmänheten i EU-länderna har en positiv bild av Sverige.
Sverige uppfattas även ha relevant kunskap och erfarenhet att bidra med i EU-samarbetet, särskilt
inom områden som berör miljö och hållbarhet, hälsa, utbildning och social välfärd, mänskliga
rättigheter och jämlikhet, samt fred och säkerhet. Det framgår också att kännedomen om Sverige i
många EU-länder är förhållandevis låg.

Läs rapporten om Bilden av Sverige i EU i sin helhet