Uppfattningen om Sverige som idrottsnation

I studien ”Idrott kan skapa attraktionskraft för Sverige” har Svenska institutet undersökt idrottens betydelse för ett lands varumärke och mer specifikt för betydelsen för bilden av Sverige. Studien visar bland annat att det finns stora möjligheter att synliggöra Sverige genom idrott.

Stora sporthändelser förenar miljarder människor världen över och får ofta stort utrymme i såväl redaktionella som sociala medier. SI:s studie ”Idrott kan skapa attraktionskraft för Sverige” lyfter idrottens förmåga att forma bilden av ett land och att öka dess attraktionskraft.

Studien visar bland annat att:

  • Idrott är en del av internationella relationer

Idrottens lyskraft är en tillgång när den internationella konkurrensen om uppmärksamhet hårdnar, och allt fler länder arbetar strategiskt med idrott som en del av sina internationella relationer. Detta anses kunna stärka relationerna med andra länder, ge möjlighet att lyfta landets värderingar samt bidra till ekonomiska effekter genom ökad handel och turism. De länder som uppfattas vara mest framstående som idrottsnationer har idrottsliga framgångar inom idrotter som når ut globalt.

  • Det finns ett positivt samband för Sverige mellan idrott, kännedom och rykte

Bilden av Sverige som idrottsnation har undersökts i Kina, Indien, Tjeckien, Norge, Storbritannien, USA och Australien. Studien visar att människor med en positiv uppfattning om Sverige som idrottsnation har en högre kännedom och en mer positiv uppfattning om vårt land. Hur Sverige uppfattas som idrottsnation påverkas till stor del av i vilken utsträckning ett annat land delar idrottssammanhang med oss.

  •  Det finns stora möjligheter att synliggöra Sverige genom idrott

Idrottens stora genomslagskraft pekar mot att det finns ytterligare utrymme för att använda idrotten för att synliggöra Sverige. Den svenska idrottsrörelsen lyfter redan idag Sverige och svenska styrkeområden i internationella sammanhang, men arbetet kan förstärkas genom samverkan med aktörer som har i uppdrag att främja Sverige.

  •  Stora evenemang ger global exponering

Idrott driver kännedomsaspekten av ett lands varumärke och utgör en arena för att visa upp landets ”karaktär och värderingar”. Det krävs dock ett evenemang i paritet med ett OS för att uppnå global synlighet. Om uppmärksamheten får ett bestående avtryck beror bland annat på i vilken utsträckning kommunikationen kring evenemanget är en del av en mer långsiktig strategi.

Studien inleds med en kommentar av Stefan Bergh, generalsekreterare för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Läs studien: Uppfattningen om Sverige som idrottsnation