Bilden av Sverige utomlands 2020

Svenska institutet presenterar 2020 års rapport om bilden av Sverige utomlands. Det har varit ett exceptionellt år för rapporteringen om Sverige. Aldrig tidigare har en specifik händelse som Sveriges hantering av coronapandemin skapat sådan uppmärksamhet. Bilden av Sverige är generellt positiv och Sverige fortsätter att ligga i topp i flera internationella mätningar.
Luftballong flyger över Småland

– Det har varit ett speciellt år när det gäller rapporteringen av Sverige utomlands. Ingen annan tidigare händelse med koppling till Sverige bedöms ha väckt lika stor och ihållande uppmärksamhet i internationella nyhetsmedier som Sveriges hantering av coronapandemin. I årsrapporten konstateras det dock att Sverigebilden är fortsatt stabil och generellt positiv. I Svenska institutets undersökningar finns tendenser till en förändring i attityden till Sverige, främst bland de nordiska grannländerna. Det är dock för tidigt att säga om och hur Sverigebilden har påverkats på längre sikt av hanteringen av coronapandemin, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet

Under 2020 var nationsvarumärket Sverige fortsatt starkt och stabilt. I Nations Brand Index (NBI) rankas Sverige på plats nio av sammanlagt 50 länder, en oförändrad placering från föregående år. Sveriges högsta placeringar är i områdena samhällsstyre (plats tre) respektive talangattaktion och investeringar (plats fem). Liksom tidigare uppfattas Sveriges främsta styrka vara hur styrningen av samhället uppfattas. Det svenska styret ses som kompetent och ärligt och att det finns respekt för medborgares fri- och rättigheter.

Även andra undersökningar som Svenska institutet genomfört under 2020 visar på en övervägande god bild av Sverige. En majoritet (ca 60%) av allmänheten i Norden, Ryssland och Central- och Östeuropa uppger att de har en bra eller mycket bra bild av Sverige. Den största andelen som svarat på undersökningar i de här regionerna svarar att deras bild av Sverige inte har förändrats under det senaste året. Av de som uppger att de fått en förändrad bild, uppger de flesta att den blivit mer fördelaktig, med undantag för de tillfrågade i Norden där det motsatta förhållandet råder. Trots det är viljan att både besöka samt göra affärer med Sverige fortsatt stor bland de nordiska länderna.

Årsrapport 2020

Läs mer om de nordiska ländernas bild av Sverige.