Dataskydd och integritet

Svenska Institutet behandlar dina personuppgifter när du önskar ta del av våra tjänster, till exempel när du anmäler dig för besök, event, nyhetsbrev, ansöker om stipendier, utbildningar eller i övrigt söker kontakt med oss. Här kan du läsa om hur Svenska institutet behandlar personuppgifter och varför samt vilka rättigheter du har som registrerad.

Integritetspolicy

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska ambassader och konsulat.

Vi tillämpar EU:s dataskyddsförordning i all vår verksamhet, om inte lokal likvärdig lagstiftning skulle ge ett starkare skydd.

Denna dataskyddspolicy förklarar dels hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, dels vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan göra dessa rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor gällande integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på si@si.se

Vi behandlar personuppgifter t.ex. för att kunna erbjuda dig våra tjänster om du önskar ta del av dem, såsom deltagande i våra utbildningar eller våra evenemang. Vi kan också behöva behandla personuppgifter för att kunna erbjuda dig service eller ge dig information som du har efterfrågat.

Så här ser vi på vår hantering av din personliga information:

När vi ber dig om personlig information kommer vi att:

 • vara transparenta beträffande varför och i vilket syfte vi behöver ta del av den personliga informationen ifråga,
 • bara be dig om de uppgifter som vi behöver och inte samla för mycket eller irrelevant information,
 • skydda informationen och se till att ingen har eller får tillgång till den som inte borde,
 • vara transparenta om vi delar personuppgifter med organisationer som vi samarbetar med i länder utanför EU och EES och i så fall i vilket syfte vi delar informationen,
 • se till att vi inte behandlar dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen eller följer av svensk lagstiftning,

Vad vi gärna önskar av dig:

När du väljer att ta del av våra erbjudanden och tjänster eller annars lämna dina personuppgifter till oss för att vi exempelvis ska kunna ge service och information, se till att ge oss korrekt information och att du så snart som möjligt berättar för oss om informationen bör uppdateras. Detta kan till exempel röra dina kontaktuppgifter (ny adress, e-postadress, nytt telefonnummer etc.) då detta hjälper oss att hålla din information korrekt och uppdaterad

Kontakta oss om du vill få mer information om:

 • vilken information om dig som vi behandlar och varför och med vilken rättslig grund vi behandlar informationen,
 • dina rättigheter vad gäller att få felaktig information korrigerad eller att få information som rör dig raderad;
 • avtal vi har med andra organisationer för att dela information
 • våra instruktioner till vår personal om hur man samlar in, använder och tar bort personuppgifter,
 • hur vi kontrollerar att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och aktuella,
 • dina möjligheter att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med tips och klagomål om du anser att vi bryter mot reglerna för behandling av personuppgifter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Principer för vår behandling av dina personuppgifter

All behandling av personuppgifter som vi gör uppfyller de principer som anges i Dataskyddsförord-ningen. Principerna innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna behandlas inte senare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och de sparas inte heller längre än vad som är nödvändigt.

Laglighet, korrekthet och öppenhet

Vi ska behandla personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till dig som registrerad. Det ska vara klart och tydligt för dig som registrerad hur dina personuppgifter samlas in och i övrigt behandlas. Skulle vi ha brustit i detta hänseende, är vi tacksamma om du kontaktar oss så att vi dels kan förbättra vår information i förhållande till dig, dels kan förbättra våra rutiner.

Ändamålsbegränsning

Vi samlar enbart in personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Personuppgifterna behandlas enbart i linje med det fastslagna ändamålet. Därutöver kan dina personuppgifter komma att behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Uppgiftsminimering

De personuppgifter som vi behandlar ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Vi samlar inte in personuppgifter för obestämda framtida behov, och dylikt. Skulle personuppgifterna bli så gamla att de inte längre är relevanta för de ursprungliga ändamålen, raderas de omgående, om de inte ingår i en allmän handling som ska omhändertas för arkivering (Arkivlagen 1990:782).

Korrekthet

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som vi har registrerat om dig är korrekta och uppdaterade och att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas utan dröjsmål.

Lagringsminimering

Vi sparar inte personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. När personuppgifterna inte längre behövs för de ändamålen raderar eller avidentifierar vi dem. För att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än nödvändigt har vi tidsfrister och rutiner för gallring och radering. Dina personuppgifter kan komma att lagras under längre tid för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Integritet och konfidentialitet

Vi skyddar dina personuppgifter mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, och har för detta ändamål implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

Åtkomstbegränsning

Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad på så sätt att endast de som behöver uppgiften ifråga för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse i förhållande till dig, eller annars tillhandahålla information eller en tjänst som du har begärt, har åtkomst till uppgiften.

Få tillgång till din personliga information

Du har rätt att begära en kopia av den personliga information som vi behandlar om dig. För att säkerställa dels att vi ger information om vår behandling av personuppgifter till den person som är berörd, och inte till någon som utger sig för att vara den personen, dels att din förfrågan ska kunna hanteras snabbt och effektivt så vill vi att du ger oss:

 • en skriftlig förfrågan
 • intyg beträffande din identitet,
 • intyg beträffande din adress,
 • information om vilka enheter eller vilka personer hos oss som du har varit i kontakt med, i vilket syfte, och när kontakten togs.

Kontakta oss:

Svenska institutet är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Svenska institutet har ett dataskyddsombud och ett team av dataskyddskoordinatörer.

Du kan alltid nå Svenska institutets registrator på si@si.se.

Ladda ned policyn som pdf