”Det finns en viss resiliens eller tröghet i Sverigebilden” – expertkommentar från Utrikespolitiska institutet

SI har undersökt bilden av Sverige i Mellanöstern, Nordafrika och Asien. Vi har bett Rouzbeh Parsi, som är programchef för Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet på Utrikespolitiska institutet, att kommentera resultaten för Mellanöstern och Nordafrika.
Porträttbild av Rouzbeh Parsi

Vad tycker du sticker ut i resultaten?

Koranbränningarna och LVU-kampanjen har spridits av personer i regionen, men har kanske inte påverkat så många som man skulle tro när man ser till den bild bland annat svensk media ger av hur Sverigebilden ska ha skadats. Det finns en viss resiliens eller tröghet i Sverigebilden. Man överger inte tidigare positiva föreställningar så snabbt. Eller så blir det en topp i negativa föreställningar som sedan sjunker undan. För en del kanske Sverige vid en jämförelse ändå framstår som bättre än hemlandet, även om man är kritisk till koranbränningarna eller har hört om kampanjen mot den svenska socialtjänsten. Det är också viktigt att fundera över i vilken utsträckning resultaten i undersökningen är representativa. Och det skulle vara intressant att få en djupare förståelse för diasporans betydelse i olika länder, för att förstå om den hjälper eller stjälper. Oavsett vilken grad av kunskap diasporan har om Sverige så blir dess medlemmar en auktoritet för människor i hemländerna i kraft av att vara bosatta i Sverige.

Det är tydligt att det inte är samma faktorer som påverkar bilden av Sverige i alla länderna och att en del av dem inte har den effekt vi tror. Det är inte så illa med bilden av Sverige som det har verkat, ens i länder med en strikt syn på islam som är påbjuden från staten eller där man personligen har en strikt syn.

Varför tror du att uppfattningen är så positiv i framförallt Egypten och varför finns det fler negativa i Saudiarabien och Irak?

Att man är så positivt inställd till Sverige i Egypten är överraskande och svårt att förklara. Det kan finnas en gammal bild av Sverige som står sig, men det kan man behöva gräva djupare i. I Saudiarabien är frågan om Koranen extremt känslig i alla avseenden. Ändå verkar koranbränningarna inte ha påverkat den övergripande bilden av Sverige. Saudiarabien, som alltid hävdat sig som ledargestalten i den muslimska världen, kan känna ett krav att agera, men när människor inte vet något om ett land kanske de tenderar att vara positivt inställda snarare än negativt? Med tanke på de inrikespolitiska effekterna i Irak av koranbränningarna hade jag räknat med att fler där skulle vara negativa till Sverige. I Turkiet har Erdoğan målat upp en negativ bild av Sverige som hade kunnat slå igenom mer. Men ju mer auktoritärt land, desto troligare är det att det finns en tydlig diskrepans mellan styrande och befolkning.

Vad betyder resultaten i undersökningen för Sveriges möjligheter att verka i Mellanöstern och Nordafrika?

Resultatet visar att möjligheterna att verka i länderna inte behöver vara så dåliga som vi befarat. Men det beror på vilken sektor man tittar på. Vissa sektorer är känsligare, t ex handel och turism. Om bilden av Sverige är bättre än vi trodde så finns också risken att vi tror att våra problem inte är så stora, men det vore att göra det väl enkelt för sig. Ett land som Sverige måste stå på sig och visa sina värderingar, men hur det kommer till uttryck och i vilken mån man klarar att vara konsekvent har stor inverkan på hur man framstår. Jag tror att kriget mellan Israel och Hamas kommer påverka och mobilisera människor i Mellanöstern och Nordafrika mer än Koranbränningarna och LVU-kampanjen har gjort. Så Sverigebilden tycks vara mer robust än vi trodde, men stormarna vi ska navigera i och priset vi kan komma att betala kan bli större än vi tror. Det finns en traditionell bild av Sverige som fredsmäklare, som inte alltid motsvarar Sveriges agerande de senaste åren. Och idag finns en risk att Sverige uppfattas som passivt och buntas ihop med EU, vars anseende är mycket lågt på grund av hållningen kring Gaza. I detta sammanhang sticker inte Sverige ut på ett sätt som uppfattas vara positivt.

Läs vår rapport om Bilden av Sverige i Mellanöstern, Nordafrika och Asien