Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling

Välkommen på en digital workshop som fokuserar på EU:s gröna giv och hur det praktiska arbetet inom EU:s Östersjöstrategi bedrivs för att stödja det strategiska utvecklingsarbetet i myndigheter och organisationer för hållbar regional utveckling.
Working from home

Dagens samhällsutmaningar är ofta komplexa och svåra att hantera för en enskild kommun, region eller land. EU:s strategi för Östersjöregionen erbjuder möjligheter till att gemensamt, tvärsektoriellt, transnationellt och baserat på flernivåsamverkan tackla dessa utmaningar.

EU:s strategi för Östersjöregionen är en av fyra makroregionala strategier som erbjuder ett nytt  samarbetsformat, där fler aktörer kan samarbeta över nationsgränser i en långsiktig och mer flexibel samarbetsstruktur.

Strategin är organiserad i 14 tematiska områden. Inom ramen för strategin skapas långsiktiga utvecklingsplattformar, s.k. flaggskepp, där sättet att samarbeta anpassas till den valda tematiken, exempelvis i form av nätverk, tematiska arbetsgrupper och projekt.

Mer information om EU:s strategi för Östersjöregionen finns på dess hemsida.

Om workshoppen

Syftet med workshoppen 25 maj, är att ge deltagarna möjlighet att arbeta enligt den arbetsmetod som utvecklats inom de makroregionala strategierna. Fokus är på tematiker kopplade till gröna given. Metoden är samskapande och inkluderar deltagare från olika sektorer och styrnivåer.

Redan cirka två veckor före workshoppen gör vi en preliminär gruppindelning. Vi utgår från den tematiska inriktning som deltagarna har önskat i samband med registreringen.

Gruppdeltagarna får därefter information om indelningen och bjuds in till ett digitalt förmöte för att presentera sig för varandra och bestämma definitivt tema. Syftet med förmötet är att effektivisera själva workshoppen. Tidpunkt bestäms i samråd med deltagarna.

Ett introduktionsseminarium ägde rum den 15 april men du behöver inte ha deltagit i det för att ha utbyte av denna workshop. Workshoppen är konkret utformad och kan, beroende av hur samarbetet genomförs,
ge impulser för fortsatt framtida samarbete.

Målgruppen för seminariet är ansvariga för strategisk utveckling i offentlig, privat samt ideell sektor likväl som förtroendevalda, förvaltningschefer eller motsvarande.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Svenska Institutet, Föreningen Norden, Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket samt Universitets- och högskolerådet.

Inbjudan och program

Välkommen att anmäla dig till seminariet senast den 11 maj.