Makroregionalt samarbete i praktiken – EU:s strategi för Östersjöregionen och den digitala omställningen

Välkommen att delta i en digital workshop med fokus på hur myndigheters och organisationers praktiska arbete inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen kan stödja det övergripande strategiska arbetet med den digitala omställningen.
Illustrerad bil på Östersjöregionen

Dagens samhällsutmaningar är ofta komplexa och svåra att hantera för en enskild kommun, region eller land. EU:s strategi för Östersjöregionen erbjuder ett nytt samarbetsformat där ett brett spektrum av aktörer arbetar tillsammans över nationsgränser i en långsiktig och flexibel samarbetsstruktur. Utmaningar tacklas gemensamt, tvärsektoriellt, transnationellt och baserat på flernivåsamverkan.

Strategin, som är en av Europas fyra makro-regionala strategier, är organiserad i 14 tematiska områden. Inom ramen för strategin skapas långsiktiga utvecklingsplattformar, s.k. flaggskepp, där sättet att samarbeta anpassas till den valda tematiken, exempelvis i form av nätverk, tematiska arbetsgrupper och projekt.

Mer information om EU:s strategi för Östersjöregionen finns på dess hemsida.

Om workshoppen

Datum: 18 januari 2022
Tid: 13.00-16.00
Anmälan: Välkommen att anmäla dig till workshoppen här. 

Workshoppen genomförs digitalt. 

Syftet med workshoppen är att ge deltagarna möjlighet att arbeta enligt den arbetsmetod som utvecklats inom de makroregionala strategierna. Metoden är samskapande och inkluderar deltagare från olika sektorer och styrnivåer. Denna workshop fokuserar på teman relaterade till den digitala omställningen.

Redan cirka två veckor före workshoppen gör vi en preliminär gruppindelning. Vi utgår från den tematiska inriktning som deltagarna har önskat i samband med registreringen. Gruppdeltagarna får därefter information om indelningen och bjuds in till ett digitalt förmöte för att presentera sig för varandra och bestämma definitivt tema. Syftet med förmötet är att effektivisera själva workshoppen. Tidpunkt bestäms i samråd med deltagarna.

Ett introduktionsseminarium ägde rum den 23 november 2021 men du behöver inte ha deltagit i det för att ha utbyte av denna workshop.

Workshoppen är mycket konkret utformad och kan, beroende av hur samarbetet genomförs, ge impulser för fortsatt framtida samarbete.

Målgruppen för seminariet är ansvariga för strategisk utveckling i myndigheter och organisationer, förtroendevalda, förvaltningschefer eller motsvarande. Självklart är deltagare välkomna från såväl offentlig och privat sektor som från civila organisationer.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Svenska institutet, Föreningen Norden, Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket samt Universitets- och högskolerådet.

Vi ser fram emot att få träffa dig under workshoppen!