SI:s stöd till svenskundervisning i utlandet

SI har sett över myndighetens verksamhetsbudget med anledning av ökade kostnader. Detta påverkar bland annat stipendiestödet till svensklektorer i Europa. Från och med läsåret 2023/2024 minskar antalet stipendier med tre.
En lärare som skriver på en whiteboard

Svenska institutet (SI) har i uppgift att stödja undervisning i svenska som främmande språk på högskolenivå i andra länder. Det innebär bland annat att SI ger stöd till akademiska institutioner i utlandet som med egen finansiering bedriver undervisning i svenska och om Sverige. Att stödja ett internationellt utbyte av kultur, litteratur och språk är en viktig del av SI:s uppdrag.

2022 inleddes ett arbete med att se över SI:s verksamhetsbudget med anledning av ökade kostnader för myndigheten i stort. SI fortsätter att erbjuda service till utländska universitet som undervisar i svenska runt om i världen, bland annat genom gästföreläsningar, främst digitala, sommarkurser och läromedel.

Lärarkonferenser kommer fortsatt att hållas med viss periodicitet och de digitala inslagen ska öka för att inkludera fler.

SI ger även stipendier till lektorer som arbetar som svensklärare på universitet i Europa. Dessa lektorer, för närvarande 20, är anställda av respektive institution. För att myndighetens kostnader ska rymmas inom kommande års budgetram har antalet stipendier till lektorer i Europa skurits ned med tre. De stipendier som upphör läsåret 2023/2024 gäller lektoraten i Prag, Lille och Bukarest. Från hösten 2024 upphör även stipendiet till lektoratet i Strasbourg, då innevarande kontrakt löper ut.