Internationella studenter ger betydande ekonomisk vinst

Internationella studenter bidrar årligen med mellan 3,5 och 4 miljarder kronor till svensk ekonomi, vilket gör utbildningssektorn till en betydande exportindustri. Därutöver bidrar de med kvalitativa mervärden till svenska högskolestudier.
Cyklande studenter

Rapporten Den ekonomiska effekten av internationella studenter, som genomförts av konsultbolaget WSP på uppdrag av Svenska institutet (SI) visar att internationella studenter bidrar med mellan 3,5 och 4 miljarder kronor årligen till svensk ekonomi. Det gör utbildningssektorn till en exportsektor att jämföra med exempelvis svensk musikexport som bidrog med 2,7 miljarder kronor 2019.

I många delar av världen är utbildningsexport en betydande industri, till exempel i Australien är det landets tredje största exportindustri. Det har hittills saknats en studie av effekterna av den internationella studentmobiliteten på den svenska samhällsekonomin.

– Rapportens resultat pekar på de internationella studenternas betydelse både i termer av rena ekonomiska vinster, men också de mer kvalitativa delarna såsom möjlighet till erfarenhetsutbyte och förbättrad innovationsförmåga. De bidrar även med ökad mångfald och nya perspektiv till utbildningarna. Vilket sammantaget ger ökad kvalitet i både utbildning och forskning. Det är därför viktigt att vi fortsätter att arbeta med och satsa på att attrahera internationella studenter till Sverige, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för SI.

Studenterna bidrar både under och efter studierna

Studien analyserar perioden sedan införandet av studieavgifter 2011/12 för studenter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) fram till 2020/21. Rapporten undersöker även den ekonomiska effekten av de internationella studenter som efter sin examen stannar och etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden.

Förutom den rena ekonomiska effekten finns det flera andra fördelar som internationella studenter som etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden bidrar med, exempelvis kompetensförsörjning inom privat och offentlig sektor. Det bidrar i sin tur till att öka Sveriges konkurrenskraft.

Studien visar vidare att enbart bland de internationella studenter som tagit examen under det senaste decenniet är bidraget till den svenska ekonomin genom utbildat arbetskraftsutbud, inkomstskatteintäkter och potentiellt konsumtionsstöd betydande. Denna grupp har under perioden 2013–2021 bidragit med flera tusen välutbildade personer till den svenska arbetsmarknaden och i genomsnitt genererat mellan 700 och 1 300 miljoner kronor i inkomstskatteintäkter årligen. Deras potentiella konsumtionsstöd har uppskattats till mellan 800 och 1 400 miljoner kronor i genomsnitt per år.

Läs rapporten här: Den ekonomiska effekten av internationella studenter_juli22

Bakgrund

Svenska institutet (SI) är en expertmyndighet på hur Sverige uppfattas i olika frågor globalt och arbetar löpande med studier och analyser av hur Sverige är relevant för internationella målgrupper. Vi arbetar också med att höja Sveriges attraktionskraft som kunskapsnation och marknadsföra Sverige som studiedestination, genom både digitala och fysiska marknadsföringsinsatser. Det har hittills saknats en studie av effekterna av den internationella studentmobiliteten på den svenska samhällsekonomin, vilket som är anledningen till att vi har undersökt området mer grundligt. Det har föranlett rapporten som lanseras idag.

SI har även tillsammans med UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova inrättat Plattformen för internationalisering, en samverkansplattform för att underlätta internationaliseringen av högre utbildning.

Det är mot denna bakgrund som SI beställt rapporten Den ekonomiska effekten av internationella studenter.

För mer information, ring presstelefonen 08 410 186 72.