Kvartalsrapport om bilden av Sverige utomlands

I årets andra kvartalsrapport som täcker perioden april till och med juni utgör coronapandemin en stor del av samtalet om Sverige i utländsk media och på digitala plattformar.
Publiceringar om Sverige i relation till coronapandemin april–juni 2020. I materialet ingår inlägg från sociala medier, bloggar, forum och nyhetsartiklar. För att hitta publiceringar som rör coronaviruset är ord där corona ingår inkluderade, men även ord som relaterar till händelsen så som ”self isolation”, ”herd immunity” och liknande.

På engelska och arabiska har drygt 30 procent av det totala antalet publiceringar om Sverige under perioden handat om coronapandemin. På ryska och spanska har antalet publiceringar om Sverige och coronapandemin utgjort drygt 20 procent.

Antalet publiceringar om Sverige och coronapandemin nådde en topp i slutet av april, bland annat till följd av president Trumps tweet om Sverige, för att sedan minska igen. Från början av juni är antalet publiceringar tillbaka på samma nivåer som i början av mars. Under januari–mars handlade rapporteringen i hög utsträckning om Sveriges strategi, och hur den skiljer sig mot andra länders, dvs. att Sverige valt ”öppenhet” istället för hårda restriktioner. Även om Sveriges annorlunda strategi fortsatt varit grunden för rapportering under april – juni så bedömer SI att fokuset flyttats till att bedöma utfallet av den svenska strategin. Ofta har det skett i form av statistik kring antalet döda, och specifikt kring antalet döda bland den äldre befolkningen. Även statistik kring andel av befolkningen med antikroppar, vilket kopplats till en diskussion om flockimmunitet, har lyfts fram. Det ekonomiska utfallet för Sverige jämfört med andra länder har också varit ett tema, där diverse olika studier och underlag fått ligga till grund för rapporteringen. Under senare delen av perioden har reserestriktioner för svenskar till andra länder varit av stort intresse internationellt.

Läs kvartalsrapporten Bilden av Sverige utomlands april-juni 2020 här. 

Läs tidigare rapporter.