Notis eller världsnyhet?

Sammanfattning av intresset för den svenska valrörelsen 2022 i utländska sociala och redaktionella medier.

Frågor om brottslighet och migration mest omskrivna

Den svenska valrörelsen har omnämnts utifrån aspekter som rör sakpolitiska respektive partipolitiska frågor. De sakpolitiska frågor som stått i fokus är primärt brottslighet och migration. Dessa frågor beskrivs som viktiga frågor under valrörelsen i Sverige, och även stora samhällsutmaningar för landet i stort. Även elförsörjning och elpriser har lyfts, primärt i nyhetsrapporteringen på engelska och i de nordiska länderna. I nyhetsrapporteringen har de sakpolitiska frågorna ofta varit ingången till rapporteringen om valet. Det gäller inte minst för artiklar som rör ekonomi- och energifrågor.  

De partipolitiska frågor som lyfts fokuserar ofta på opinionsmätningar inför valet, djupare beskrivningar av partipolitisk utveckling och under valdagen rapportering om preliminära resultat i valet. Särskilt Sverigedemokraternas framväxt som parti är framträdande i rapporteringen och i diskussioner på sociala medier. 

Mest rapportering om Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i medierna. Partiet Nyans i fokus i Turkiet

Av partierna var det Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som omnämndes i störst utsträckning. Den partiledare som omnämndes överlägset mest vid namn var Magdalena Andersson. En bidragande faktor till detta bedöms vara att hon omnämndes utifrån sin roll som statsminister. Samma mönster syns dock inte på turkiska. Där var det istället partiledaren för partiet Nyans, Mikail Yüksel, och hans valkampanj i Sverige som var mest omnämnd. 

Aspekter kring valprocessen så som valinformation, valets genomförande och valpåverkan har omnämnts i betydligt mindre omfattning än sakpolitiska respektive partipolitiska frågor. Det har då framförallt rört att Sverige har en hög beredskap inför möjlig valpåverkan och information om valet och valets genomförande. Frågor kring valets genomförande antas dock öka efter valdagen.

Rapporteringen av svenska valet i nivå med andra europeiska val

Det svenska valet tycks ha gett upphov till relativt stort intresse utomlands. Veckan före valet utgjorde valrörelsen en mindre andel, mellan 1–6% per dag, av allt som skrevs om Sverige utomlands. Under valdagen, och speciellt senare delen av valdagen, syns en tydlig ökning av intresset utomlands. Under valdagen var valet den enskilda händelse som omnämndes mest i relation till Sverige. Valet fick ett ökat utrymme såväl i nyhetsrapporteringen som på sociala medier, bloggar och forum under dagen och utgjorde totalt 16% av vad som skrevs om Sverige. Valdagen var även första gången under perioden som det skedde en markant ökning både av antalet Twitteranvändare som skrev inlägg om återpubliceringar av tweets, så kallade retweets. Det tyder på ett mer mångfacetterat engagemang för valet under valdagen.

Intresset för den svenska valrörelsen och valdagen bedöms vara i nivå med hur valen i Tyskland respektive Norge 2021 omnämndes internationellt. Givet att utvecklingen i Sverige följer den i Tyskland och Norge så antas intresset för det svenska valet fortsätta en tid efter valdagen.  

Sett till volymer har intresset varit störst på engelska, och då framförallt i USA, Indien och Storbritannien. Volymen är stor i dessa länder både p g a bevakning från nyhetsmedier och antalet inlägg på sociala medier, bloggar och forum. Nyhetsrapporteringen i dessa länder bedöms även ha nått många då det varit medier med stor räckvidd som publicerat artiklar om svenska valet, exempelvis CNN, Financial Times, Wall Street Journal, The Guardian och BBC, samt nyhetsbyråer som Reuters och AP. Utöver på engelska skrevs det mest om valet på turkiska och danska.

SI fortsätter att följa hur valet 2022 porträtteras utomlands efter valdagen, med fokus på det slutgiltiga resultatet och en därpå följande regeringsbildning. 

Bakgrund: Ett av SI:s uppdrag är att följa och analysera bilden av Sverige utomlands. Inför det svenska riksdagsvalet fanns ett stort intresse för hur det skulle beskrivas i vår omvärld. I denna analys fokuserar vi på utländska nyhetsmediers rapportering om valet, samt inlägg på sociala medier, bloggar och forum under perioden 3–11 september 2022. Bevakningen innefattar öppna källor och har skett på sju språk: engelska, arabiska, ryska, turkiska, norska, danska och finska.