Så uppfattades Sverige utomlands 2021 – årsrapport från Svenska institutet

Svenska institutet presenterar idag 2021 års rapport om bilden av Sverige utomlands. Året präglades till stor del av coronapandemin och hanteringen av den. Dock har inte rapporteringen om den svenska pandemihanteringen varit lika omfattande som 2020. Rapporteringen speglade mer varierade ämnen, till exempel idrott, inrikesfrågor som kriminalitet och säkerhetsfrågor samt politiska händelser. Rapporten konstaterar att bilden av Sverige i utlandet är fortsatt stabil och i regel positiv.

– 2021 var ett år som fortsatt präglats av pandemin, men där också brottslighet och inrikespolitik har uppmärksammats i internationell media. I takt med att världen successivt har öppnats upp har Sverige också fångat världens uppmärksamhet inom idrott, inte minst i samband med att de stora mästerskapen återigen har kunnat genomföras. Vi följer hur medierapportering och stora händelser påverkar bilden av Sverige. Det krävs mycket för att förändra uppfattningen om ett land. Vissa händelser som det rapporteras mycket om fastnar dock i människors medvetande och kommer upp som förklaringar hos de som uppger att deras bild har förändrats i någon riktning. De är dock få i det stora hela, de allra flesta har en oförändrad bild av Sverige, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet 

– Det är glädjande att vi kan se att bland näringslivet på våra största exportmarknader så ses Sverige som en attraktiv part att handla med, säger Madeleine Sjöstedt.  

Sverige rankas högst i Tyskland och Ryssland 

Sverige fortsätter att ligga stabilt i topp tio i Nations Brand Index som rankar nationsvarumärken (i år placerades Sverige på plats nio). Sveriges rankas högst av Tyskland och i Ryssland (båda rankar Sverige på plats tre), följt av Kanada (plats fyra) och Frankrike (plats fem). Sverige rankas lägst i Indien, Saudiarabien och Sydafrika (samtliga rankar Sverige på plats 13). Det svenska samhället uppfattas som transparent samt att medborgares rättigheter respekteras. Sverige ses också som ett land som är engagerat i klimat och hållbarhetsfrågor samt arbeta aktivt för fred, säkerhet och fattigdomsbekämpning.  

Mest rapportering om Sverige i Norge och Danmark 

Den norska och danska rapporteringen om Sverige skiljer sig från rapporteringen i övriga länder. Rapporteringen har varit mer kontinuerlig, omfattande och vanligen också mer djupgående. Rapporteringen berör också betydligt oftare ländernas relationer med Sverige. Norska och danska medier bedöms även i något högre utsträckning ha publicerat analyser och kommentarer av läget i Sverige, till exempel avseende coronapandemin, brottslighet och inrikespolitik. 

Årsrapporten visar bland annat att: 

  • Sverige rankas högst (tillsammans med Schweiz) som det land som är mest engagerat i klimatfrågor.
  • Från senare delen av våren och till ungefär mitten av hösten var brottslighet periodvis ett framträdande tema i internationell medierapportering om Sverige. Rapporteringen är i regel neutral men rapportering med såväl negativ som positiv tonalitet förekommer. 
  • Sverige har en särställning i Tyskland när det gäller handels och investeringsfrågor och samarbetet mellan de två länderna ses som starkt.  

 Årsrapporten avser perioden januari-december 2021.  

Läs rapporten i sin helhet här: Årsrapport för Sverigebilden 2021