Så uppfattas Sverige i övriga EU-länder

Inför Sveriges kommande EU-ordförandeskap 2023 har Svenska institutet genomfört en undersökning om bilden av Sverige i samtliga EU-länder. Idag på Europadagen presenteras delar av resultatet.

Undersökningen, som besvarats av omkring 25 000 respondenter, undersöker dels synen på EU hos en allmänhet i samtliga EU-länder, dels synen på Sverige och på vad Sverige uppfattas kunna bidra med inom EU-samarbetet.

Resultatet som presenteras idag visar att en majoritet av allmänheten i alla EU-länder har en positiv bild av Sverige. Sverige uppfattas även ha relevant kunskap och erfarenhet att bidra med i EU-samarbetet, särskilt inom områden som berör miljö och hållbarhet, hälsa, utbildning och social välfärd, mänskliga rättigheter och jämlikhet, samt fred och säkerhet. Det framgår också att kännedomen om Sverige i många EU-länder är förhållandevis låg.

Mest positiv är bilden av Sverige i Kroatien, Lettland och Litauen. Där har mer än 70 procent en fördelaktig uppfattning om Sverige. De andelar som har en mindre fördelaktig uppfattning till Sverige uppgår som högst till tio procent. Störst andelar negativa finns i Ungern, Danmark och Finland.

Allra högst är kännedomen om Sverige i närliggande länder som Finland och Danmark men även i
Irland, medan den är lägst i Tjeckien, Frankrike och Slovakien. Där har ungefär sex av tio låg
kännedom om Sverige.

Av undersökningen framgår också att det i EU-länderna finns stora skillnader i graden av kännedomen om och synen på EU. Flera av de länder där kännedomen om EU är högst är också
de länder som har mest positiv bild av EU.

Studien kommer att presenteras i sin helhet i början av juni 2022.