Samtalet om Sverige i utlandet 13 oktober – 3 november

De senaste tre veckorna bedöms intresset för Sveriges hantering av coronapandemin ha ökat utifrån antal artiklar. Tonaliteten är överlag neutral, men i jämförelse med tidigare tvåveckorsperiod så förekommer fler artiklr med negativ tonalitet.
Sunrays in a pine forest

Många artiklar handlar om en ökad smittspridning i Sverige och förändringar kring restriktioner och rekommendationer i Sverige. Andra nyheter kopplade till Sverige handlar bland annat om Sveriges beslut att utesluta det kinesiska företaget Huawei inom 5G-utbyggnad, satsningar inom svenskt försvar, kriminalitet, sport och andra näringslivsnyheter.

  • USA och Storbritannien – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin är på en låg nivå jämfört med tidigare perioder, särskilt i USA. Tonaliteten är neutral med negativa inslag. I båda länderna rapporteras om situationen i Sverige med ökad smitta och hårdare rekommendationer lokalt. Generellt följer nyhetsrapporteringen händelseutvecklingen och förändringar i Sveriges strategi beskrivs på ett sakligt sätt. Jämfört med tidigare period är det färre artiklar som lyfter fram Sveriges strategi som önskvärd att följa.
  • Norge, Danmark och Finland – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har under perioden utgjort mellan en tredjedel och en sjättedel av alla artiklar om Sverige. Det innebär ungefär samma nivåer som föregående period. Det bör dock noteras att andelen coronarelaterade artiklar varit störst den senaste veckan under perioden. Tonaliteten har överlag varit neutral. Fokus har återigen varit smittspridningen i Sverige. Inledningsvis handlade rapporteringen framförallt om förändringar av respektive lands reserestriktioner till Sverige, medan det under den senaste veckan mer handlat om de förändrade svenska inhemska rekommendationerna. Återrapporteringen från de svenska myndigheternas presskonferenser återupptogs i samband med att smittspridningen i Sverige ökade. Andra tematiker som varit framträdande i rapporteringen har varit sport, den svenska 5G-utbyggnaden och att kinesiska Huawei utesluts, och Amazons etablering i Sverige.
  • talien, Spanien, Frankrike, Tyskland – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har under perioden återigen utgjort en betydande del av rapporteringen om Sverige. Tonaliteten har överlag varit neutral och saklig med positiva inslag, med undantag för i Italien där rapporteringen har en mer negativ tonalitet. Av de teman som förekommer i rapporteringen kan bl.a. nämnas den ökande smittspridningen i Sverige, att Sverige håller fast vid sin strategi, och om förändringar av rekommendationerna som införts i olika regioner. Andra ämnen som förekommit i rapporteringen den senaste perioden är den svenska 5G-utbyggnaden och att kinesiska Huawei utesluts, den svenska regeringens satsningar på försvaret, och säkerhetsläckan som drabbat det svenska företaget Gunnebo samt nyheter inom sport, kultur och näringsliv.
  • Ryssland, Ungern och Polen – Antalet artiklar om Sverige minskade på alla språk förutom i engelskspråkiga ryska medier. Samtidigt ökade andelen artiklar om Sveriges hantering av coronapandemin på polska, ungerska och ryska. Rapporteringen har huvudsakligen haft en neutral tonalitet, men det förekommer också positiva och negativa artiklar. Ämnen som tas upp är bl a lättade restriktioner för äldre, att smittspridningen ökar och att Sverige i vissa avseenden skärper restriktionerna. Andra nyheter om Sverige handlar bland annat om sport, att det kinesiska företaget Huawei inte får delta i 5G-utbyggnaden samt migrations- och integrationsrelaterade frågor.
  • Arabiska – SI har granskat de artiklar som publicerats om Sverige i de största regionala arabiskspråkiga nyhetsmedierna under perioden. Bland de 13 artiklar som publicerats handlade denna perioden inga artiklar om Sverige och coronapandemin. Vanligt förekommande teman handlade framför allt om Sveriges beslut att utesluta kinesiska Huawei och ZTE i 5G-utbyggnaden och om dataintrånget mot svenska företaget Gunnebo.
  • Samtalet om Sverige i sociala medier
    Som SI tidigare konstaterat är samtalet om Sveriges hantering av coronapandemin i sociala medier polariserat och liknande tendenser gäller även för de senaste tre veckorna. Samtalet om Sveriges hantering av COVID-19 har på ett flertal språk ökat i volym under de senaste tre veckorna. Detta gäller framför allt i Polen, Frankrike, Tyskland, Italien och till en viss grad Ryssland. Trots att volymerna har ökat i dessa länder är de fortsatt relativt låga. Nivåerna i till exempel USA och Storbritannien är fortsatt betydligt större. Under nuvarande period diskuteras bland annat vad många ser som låga dödstal i Sverige med anledning av COVID-19.

Läs rapporten Samtalet om Sveirge i utlandet 14 oktober – 3 november