Samtalet om Sverige i utlandet 16-29 september

Tonaliteten i rapporteringen om Sverige och coronapandemin har under perioden varit övervägande neutral till positiv. Det rapporterades i början av perioden om ett gynnsamt läge i Sverige med låg smittspridning i samhället, vilket ofta kontrasteras med utvecklingen andra europeiska länder. De senaste dagarna har det rapporterats om nya restriktioner och en viss ökning i smittspridningen.

Sveriges strategi framställs fortsättningsvis som ett alternativt sätt att hantera pandemin utan genomgripande nedstängningar av samhället.

  • USA och Storbritannien – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin är liksom föregående period på en låg nivå i USA, men mer omfattande än tidigare i Storbritannien. Tonaliteten är neutral med positiva inslag. I båda länderna rapporteras det om situationen i Sverige med relativt låga smittotal och att Sverige eventuellt kan skonas från en andra smittovåg. I Storbritannien noteras att fler artiklar än tidigare är av opinionsbildande karaktär såsom ledare, opinionstexter, krönikor osv.
  • Norge, Danmark och Finland – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har under perioden utgjort mellan en tredjedel och hälften av alla publicerade artiklar om Sverige. Det innebär en ökning i Danmark och Finland, men en minskning i Norge. Tonaliteten har i likhet med tidigare perioder överlag varit neutral. Antalet smittade i Sverige bevakas fortsatt löpande och jämförelser görs med motsvarande siffror i de andra nordiska länderna. Generellt tycks det finnas en förnyad nyfikenhet kring Sveriges strategi på grund av den relativt låga smittspridningen i landet. Det tar sig bland annat uttryck i mer djuplodande artiklar där olika experter uttalar sig om orsaker och effekter. I Finland och Norge är rapporteringen om smittspridningen ofta kopplad till reserestriktioner och ländernas eventuella förändrade beslut i frågan.
  • Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland – Rapporteringen om Sverige är mindre omfattande sett till volym den senaste perioden. På spanska är det en mindre andel av senaste veckans publiceringar som rör coronahanteringen, medan det på tyska och franska är omkring hälften. Vad gäller italienska nyhetsmedier handlar stor del om rapporteringen om Sverige om coronapandemin. Rapporteringen är överlag neutral till positiv i nyhetsmedierna på samtliga språk. Detta gäller särskilt i början av perioden i vilken man tar fasta på den låga smittspridningen i Sverige jämfört med andra länder, och inte minst i jämförelse med Sveriges grannländer. I franska medier är det en generellt en mer positiv ton den senaste perioden jämfört med föregående period. Andra teman som tas upp i nyhetsmediers rapportering om Sverige handlar om ekonomi, kultur, olika sportrelaterade nyheter, samt samhällsfrågor, däribland rörande migration och integration. I spanska medier rapporteras även om det svenska kungahuset.
  • Ryssland, Ungern och Polen – Antalet artiklar om Sverige ökade på ryska men var på samma nivå som föregående period på ungerska och polska. På alla språk utgör rapporteringen om Sverige och coronapandemin en större andel av rapporteringen än under föregående period, samtidigt som en majoritet av artiklarna tar upp andra ämnen. Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har huvudsakligen haft en neutral eller positiv tonalitet. Det lyfts bl a att Sverige har en lägre smittspridning än övriga Europa och kan ha varit mer framgångsrikt i kampen mot coronapandemin. Samtidigt noteras att smittspridningen nu ökar i Sverige och att det kan bli aktuellt med nya restriktioner. Andra nyheter om Sverige handlar bl a om utvecklingen kring oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj samt om sport och migrations- och integrationsrelaterade frågor.
  • Arabiska – Av de mest delade artiklarna om Sverige på arabiska handlar endast en liten del om Sverige och hanteringen av coronapandemin. Artiklarna är övergripande redogörande beskrivningar av Sveriges strategi för att hantera pandemin. Andra nyheter om Sverige handlar exempelvis om att Nobelpriset delas ut digitalt. Artiklarna som redogör för Sveriges coronahantering menar att Sveriges strategi är unik jämfört med till exempel de nordiska länderna men att det är för tidigt att utgöra huruvida Sverige valt rätt väg.

Läs rapporten i sin helhet