Samtalet om Sverige i utlandet 4-24 november

De senaste veckorna anas ett ökat medialt intresse för Sverige i flera av de länder som Svenska institutet följer, däribland Finland, Danmark, Norge, Ungern, Storbritannien, USA, Frankrike och Spanien. Tonaliteten i rapporteringen har under perioden varit neutral till negativ och det förekommer mer negativ rapportering än under föregående period.
Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 14 oktober – 3 november respektive 4 – 25 november i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress.

 Innehållet i rapporteringen rör huvudsakligen en ökad smittspridning i Sverige, ett ökat antal döda och personer som vårdas på sjukhus, samt skärpta restriktioner kring allmänna sammankomster och alkoholförbud. Åtgärderna har tolkats som att även Sverige nu måste vidta mer kraftfulla åtgärder, vilket beskrivs som ett avsteg från den svenska strategin baserad på rekommendationer. Det uppges också i rapporteringen att Sverige misslyckades med att förutse den andra vågen av coronapandemin och att flockimmuniteten är lägre än förväntat. Jämförelser med dödstalen i andra länder och även mellan Sveriges strategi och andra länders hantering av pandemin förekommer fortsatt. Andra nyheter kopplade till Sverige handlar bland annat om sport, näringslivsnyheter och kriminalitet.

Sammanfattning av rapporten 4-24 november

  • USA och Storbritannien – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har ökat jämfört med de föregående perioderna, men är fortfarande relativt låg i USA. Tonaliteten är neutral med negativa inslag. I båda länderna rapporteras om situationen i Sverige med ökad smitta och hårdare restriktioner lokalt. Generellt följer nyhetsrapporteringen händelseutvecklingen relativt sakligt, men det finns tendenser i vissa medier att beskriva förändringar i Sveriges strategi som att Sverige har gjort en helomvändning. Det förekommer mycket få opinionstexter. Inga artiklar lyfter fram Sveriges strategi som önskvärd att följ
  • Norge, Danmark och Finland – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har under perioden utgjort mellan en femtedel och nära alla artiklar om Sverige i de nordiska länderna. Det innebär en ökning i alla tre länderna jämfört med föregående period. Rapporteringen om coronapandemin har intensifierats mot slutet av perioden. Tonaliteten har överlag varit neutral, även om innehållet ofta varit negativt. I Danmark har det dock förekommit en mer negativ ton. Fokus har återigen varit den ökande smittspridningen i Sverige och dödstalen till följd av covid-19, samt de nya inhemska rekommendationerna. Denna period har allvaret i situationen betonats ytterligare, bland annat som följd av statsminister Stefan Löfvens uttalanden. I vissa medier tolkas de nya besluten om åtgärder som att man nu bytt inriktning i den svenska strategin. Statsepidemiolog Anders Tegnell förekommer fortsatt frekvent i rapporteringen, men numera lyfts ofta även kritik mot honom. Andra teman har varit mindre framträdande denna period, men liksom tidigare har en del av den övriga rapporteringen varit sportrelaterad.
  • Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland – Den innevarande periodens nyhetsrapportering visar ett ökat fokus på coronapandemin på samtliga språk. På italienska och på tyska är antalet artiklar som publicerats om Sverige ungefär desamma jämfört med föregående period, medan det har ökat på spanska och nästintill fördubblats på franska. Generellt utgör rapporteringen om Sverige och corona en betydande andel av nyhetsrapporteringen. Rapporteringen är generellt neutral och sakligt redogörande för situationen i Sverige, men innehållsmässigt är det fokus på en mer negativ utveckling i Sverige under senare veckor. I rapporteringen i italienska medierfinns en viss tendens till mer negativ tonalitet i rapporteringen. I tyska medier tas ibland statsminister Stefan Löfvens olika uttalanden, och att skärpta restriktioner införts på senare tid, som tecken på att Sverige nu är på väg att lämna sin ”egen väg” och att regeringen tar kontroll över situationen. I både spanska och italienska medier fortsätter Sverige att beskrivas som avvikande vad gäller användandet av munskydd trots rekommendationer från bl.a. WHO och ECDC.
  • Ryssland, Ungern och Polen – Antalet artiklar om Sverige ökade på polska, ungerska samt i engelskspråkiga ryska medier och var ungefär detsamma på ryska. Andelen artiklar om Sveriges hantering av coronapandemin ökade på alla språk. Rapporteringen har huvudsakligen haft en neutral tonalitet, men det förekommer under perioden fler artiklar med negativ tonalitet. Ämnen som tas upp är bland annat att smittspridningen och dödstalen ökar och att Sverige skärper restriktionerna. Andra nyheter om Sverige handlar bland annat om sport och migrations- och integrationsrelaterade frågor.
  • Arabiska – SI har granskat de artiklar som publicerats om Sverige i de största regionala arabiskspråkiga nyhetsmedierna under perioden. Bland de 19 artiklar som publicerats handlade tio om Sverige och corona. Tonaliteten är neutral såtillvida att man rapporterar om bland annat Folkhälsomyndighetens råd, nya restriktioner och antalet smittade/dödsfall i Sverige. Men tonaliteten bedöms också vara negativ, eftersom artiklarna rapporterar kritiskt om situationen i Sverige och ett flertal intervjuer som görs är kritiska till Sveriges strategi. Huvudbudskapet i artiklarna är att smittan ökar kraftigt i Sverige och når rekordnivåer.

Läs rapporten i sin helhetSamtalet om Sverige 201125