SI 2022 – ett år präglat av Rysslands invasion av Ukraina

SI-året 2022 färgades av Rysslands invasion av Ukraina och de ökade säkerhetspolitiska spänningarna. Detta ledde bland annat till att vi snabbt frigjorde resurser för att utlysa ett särskilt krisstöd till ukrainska kulturorganisationer, medan samarbetet med ryska och belarusiska statliga aktörer avbröts. Under året har ett nytt ledarskapsprogram i Östeuropa instiftats och vi kunde återigen bjuda in till alumnträffar i Sverige efter pandemiuppehållet.

Intresset för hur Sverige porträtteras i internationella medier har varit stort under hela året och SI:s Sverigebildsrapporter har efterfrågats av såväl regeringskansliet, samarbetspartners och media.

– Året har framförallt handlat om att anpassa verksamheten efter det nya världsläget. 2022 har visat att SI står väl rustat för att fortsätta främja svenska intressen och bygga en hållbar framtid i en osäker tid. Tankarna går till den grundidé som låg bakom institutets instiftande 1945: att verka för Sveriges mellanfolkliga relationer i en tid av orolighet, där alla verktyg för stabilitet behöver samverka, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

Nedan presenterar vi några nedslag från verksamheten inom Sverigefrämjande, Östersjösamarbete och global utveckling 2022.

Projektstöd för samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och länderna i Östliga partnerskapet. De projekt som SI finansierar ska bland annat bidra till EU:s övergripande mål för regionen: att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Det gör vi bland annat genom projektstöd, ledarskapsprogram och stipendieprogram. Som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina i februari avslutades många etablerade samarbetsformat.

2022 lanserade vi programmet SI Baltic Sea Neighbourhood Programme som erbjuder möjligheter att starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar i området, inte minst möjligheter att stödja Ukraina och förändringsaktörer i dess närområde.

– I december arrangerade vi en konferens tillsammans med Statsrådsberedningen om hur EU:s strategi för Östersjöregionen kan bidra till att stötta Ukraina. Det stod klart att samarbetet inom Europa och i Östersjöregionen aldrig har varit viktigare. SI:s nätverk i regionen är avgörande i denna situation, säger Kurt Bratteby, chef för Enheten för internationella relationer.

Stöd till Ukraina

Stödet till Ukraina har fördubblats jämfört med förra året, 2022 var det samlade stödet till Ukraina till drygt 26 miljoner. Under våren beviljade SI till exempel 10,4 miljoner i krisstöd till ukrainska kulturorganisationer. Stödet går via elva svenska organisationer och ska bidra till att återuppbygga Ukrainas infrastruktur och stärka ukrainska kulturarbetares verksamhet under flykt.

Ledarskapsprogram

SI:s ledarskapsprogram stärker internationella förändringsaktörers ledarskap med utgångspunkt i till exempel mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Under 2022 har 698 ledare deltagit i olika utbildningar. Utvärderingen visar att programmen som genomfördes inom ramen för utvecklingssamarbetet har givit tydliga avtryck i deltagarnas arbete med hållbar utveckling.

– Under 2022 har vi äntligen haft möjlighet att bjuda in deltagarna i våra ledarskapsprogram till Sverige, något som har varit väldigt uppskattat. Att vi återigen kunde erbjuda nätverksmöjligheter med svenska organisationer och företag och samtidigt dra fördel av det gigantiska språng vi gjort under pandemin med att digitalisera våra program är något som utmärkte 2022, säger Adiam Tedros, chef för enheten för stipendier och ledarskapsprogram.

Stipendier som stärker framtidens ledare

Varje år delar SI ut stipendier till utomeuropeiska studenter för studier vid svenska lärosäten. I år beviljades 432 personer från 42 länder stipendier på masternivå inför kommande läsår. De mest eftertraktade programmen är inom samhällsvetenskapliga ämnen, ingenjörsvetenskap och tekniska ämnen. Stipendiet Scholarship for Global Professionals riktar sig till utomeuropeiska studenter med syftet att stärka framtidens ledare i deras arbete för en demokratisk, rättvis och hållbar värld.

SI:s alumnnätverk

SI:s globala alumnnätverk består av 18 800 personer som fått stipendium av SI och studerat vid något av Sveriges lärosäten eller deltagit i något av SI:s ledarskapsprogram. Efter studierna väljer många alumner att engagera i lokala alumnföreningar i sina hemländer, där de skapar mötesplatser och kontaktnät samt bidrar till FN:s Agenda 2030 och att synliggöra Sverige. I år har SI certifierat ett rekordstort antal alumnnätverk, 49 nätverk från 38 länder. I år har vi välkomnat Azerbajdzjan, Liberia, Serbien och Nepal till vårt globala nätverk.
Alumnnätverken har genomfört 142 aktiviteter med stöd av SI, och av dem cirka 40% i samarbete med svenska ambassader och konsulat. Bland annat arrangerade nätverket i Indien en plogging tillsammans med svenska konsulatet, Pune stad och cirka 50 lokala organisationer där 146 850 deltagare samlade in 34,5 ton plast!

Svenskundervisning i utlandet

Genom att tillgängliggöra det svenska språket i utlandet ökar vi tillgången på spetskompetens till svenska företag utomlands eller till Sverige. De drygt 600 svensklärarna är viktiga samarbetspartners för att bredda kännedomen om Sverige. Flest antal institutioner med svenskundervisning utanför Norden finns i Tyskland och USA, följt av Frankrike och Polen.

2022 gav SI finansiellt stöd till 204 akademiska institutioner som undervisar i svenska i 36 länder. Drygt 30 500 studenter studerade svenska vid något av lärosätena. SI ger ej längre stöd till institutioner i Ryssland och i Belarus stödjer vi Centret för svenska studier i Minsk, som inte är statligt ägt.

Sverigefrämjande i digitala kanaler

Sverige-kanalerna har, trots en mängd yttre händelser, inklusive desinformation och informationspåverkan mot Sverige, upprätthållit publiceringar inom prioriterade tematiker, såsom handel, kultur och demokrati. SI har bemött påståenden om Sverige i kanalernas kommentarsfält och initierat samarbeten med andra myndigheter, som Socialstyrelsen och Polisen, för att på ett proaktivt sätt svara på ofta förekommande frågor, FAQ, om framförallt LVU.

– Mycket av kommunikationen sker i kommentarsfälten, inte bara i inläggen vi publicerar. Genom att prioritera hantering av kommentarer, och svara på de frågor som ofta dyker upp, arbetar vi för att ge en faktabaserad bild av Sverige och på så sätt bidra till att motverka desinformation. Sociala medier handlar mycket om relation och genom återkoppling och dialog med följarna får vi också värdefull kunskap om den lokala kontexten som följarna befinner sig i, säger Lena Allerstam, chef för enheten global kommunikation.

Samtidigt som kriser har hanterats, har ökat fokus lagts på utveckling av arbetssätt och mer rörligt innehåll. Dessutom har samarbete med övriga nordiska länder fortsatt, vilket bland annat resulterade i ett gemensamt inlägg på sociala medier på Nordens dag. Man lyfte den gemensamma värdegrunden med strävan mot ett öppnare och jämlikare samhälle, där tillit frodas i en djupt rotad respekt för varandra.

Studiedestinationen Sverige

SI arbetar med att attrahera betalande internationella studenter till lärosäten i Sverige genom att marknadsföra Sverige som en studienation. I juni publicerade vi rapporten ”Den ekonomiska effekten av internationella studenter” som visade att internationella studenter bidrar med mellan 3,4 och 4 miljarder kronor per år till svensk ekonomi, vilket gör utbildningssektorn till en exportsektor att jämföra med exempelvis svensk musikexport.

För att marknadsföra Sverige som studiedestination genomförde Study in Sweden bland annat sex virtuella mässor 2022 tillsammans med svenska lärosäten. Totalt medverkade 133 utställare från 28 svenska lärosäten. 5 336 studenter från 162 länder deltog, vilket är 1 586 fler än föregående år.

– 2022 var antalet leads, dvs en kontakt som genom vår marknadsföring vill veta mer om studier i Sverige 40 000, det är en ökning med 30 procent jämfört med året innan. Det visar att det finns attraktiva utbildningar i Sverige som står sig i internationell konkurrens och att vi har lyckats i vårt arbete att stötta lärosätenas rekryteringsarbete, säger Hannah Maxwell, samordnare för Study in Sweden.